http://andrelowoa.wordpress.com/2008/11/07/imakeresek/

http://andrelowoa.wordpress.com/2008/11/07/imakeresek-2/

http://andrelowoa.wordpress.com/2008/11/07/imakeresek-3/

http://andrelowoa.wordpress.com/2008/11/08/imakeresek-4/

http://andrelowoa.wordpress.com/2008/11/08/imakeresek-5/

*A béke tízparancsolata:

1. Ha békét akarsz, erősítsd bizalmadat Istenben!

2. Ha békét akarsz, saját meggyőződéseddel ne élj vissza mások megítélésére!

3. Ha békét akarsz, erősítsd a közösséget!

4. Ha békét akarsz a világban, akkor a szeretet módját keresd!

5. Ha békét akarsz, tiszteld az életet mindenek felett!

6. Ha békét akarsz, maradj hűséges kötelességeidhez éa kötelékeidhez, amelyekben élsz!

7. Ha békét akarsz, kérdezd magadtól önkritikusan, kitől kaptad a békét!

8. Ha békét akarsz, ügyelj arra, hogyan beszélsz másokról!

9. Ha békét akarsz, elégedj meg azzal, amid van és ne kívánd, hogy többet birtokolj!

10. Ha békét akarsz, légy nyugtalan a világ békétlensége miatt, mindenek előtt azonban magad miatt és tartsd magad a megbocsátáshoz, mint a béke evangéliumi értelméhez!

*A hálaadás imája

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel  gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Ámen

*  A lelki harc imája (Linda Schubert)

Mennyei Atya, dicsőítve, imádva és magasztalva jövök eléd. Köszönöm, hogy fiadat, Jézust küldted, hogy életet adjon nekem, bocsánatot és helyet a Te családodban. Köszönöm, hogy elküldted a Szentlelket, hogy vezessen és megerősítsen mindennapi életemben. Mennyei Atya, nyisd meg szememet, hogy láthassam nagyságodat és győzelmedet a javamra. Jézus Krisztus keresztje alá helyezem és Jézus drága vérével borítom be magam. Krisztus fényével veszem magam körül, és Jézus nevében mondom, hogy semmi nem akadályozhatja meg az Úr művének beteljesülését életemben.

Felöltöm Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetésének ellenálljak. Védelmezem állásomat az igazság övével derekamon és a becsületesség mellvédjével. A hit pajzsát hordozom, hogy kioltsam az ördög minden tüzes nyilát. Istentől kapott megváltásom a sisakom, és kardként Isten szavát kapom a Lélektől (Ef 6,10-11.1416-17).

Mennyei Atya, kérlek, mutasd meg, létezik-e még életemben valami, ami a sátán uralma alatt van. Most azt mind kiveszem uralmam alól. Bármilyen területet adtam át a sátánnak, azt most visszaigénylem és Jézus Krisztus uralma alá helyezem. Jézus Krisztus nevében most megkötözök minden szellemet a levegőben, a vízben, a földön, a föld alatt és az alvilágban. Megkötözöm a gonosz minden erejét, és Jézus vérével megtisztítom a levegőt, az atmoszférát, a vizet, a földet és gyümölcseit körülöttünk, a föld mélyét és az alvilágot. Jézus Krisztus vérével megpecsételem ezt a helyet és családom minden tagját, rokonokat, társakat és a létfenntartás minden forrását. Jézus Krisztus nevében megtiltom minden léleknek, hogy bármilyen módon ártsanak nekem.

Jézus Krisztus nevében elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem meg, hogy a bűn eluralkodjék rajtam. Elutasítom a sátánt, minden munkáját, és minden üres ígéretét. Mennyei Atya, kérem a bocsánatot magamnak, barátaimnak, rokonaimnak, őseimnek, amiért megengedtük, hogy Jézus Krisztus elleni erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot az okkultizmus felé, minden hamis imádatot és a mágia minden előnyét. Elutasítok minden erőt, Isten erején kívül, és minden olyan áhítatot, ami nem adja meg Jézus Krisztusnak az igazi tiszteletet. Különösen elutasítom…(pl. asztrológia, jóslás, kártyavetés, spiritizmus és szeánszok által használt abc- és deszkalap és egyéb varázsjátékok). Jézus nevében megtörök minden átkot, mely ellenem vagy családom ellen van, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, melyek az őseimen keresztül jöttek.

Jézus nevében megkötözöm ezt a lelket: …………. (Kérd az Urat, hogy a nevet tárja fel számodra! Ha nem vagy biztos a névben, azonosítsd negatív gyümölcse szerint: düh, méreg, meg nem bocsátás, félelem, bizonytalanság, betegség, trauma stb…) Jézus nevében most leoldlak magamról. Uram, Jézus, tölts el szereteteddel a félelem helyett, tölts el erővel gyengeségem helyett, stb… (Minden parancs után kérd az Urat, hogy töltsön el az eltávolított negatívum pozitív ellentétével: félelem/szeretet, betegség/egészség, gyengeség/erő, stb…)

Szerető Atya, keresztelésem tisztító és gyógyító vize folyjon visszafelé generációkon át, hogy megtisztítsa családomat a mocsoktól. Köszönöm Uram, hogy megszabadítottál! „… mindezeken diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket”(Róm 8,37).

Ámen

*Add Uram, hogy lelkem…

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság – csak az igazság –
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

*Áldott légy…

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!

Amen.

Ha kérhetném ide rakjátok az imakéréseteket, hogy minél többen tudhassunk értetek imádkozni Jézus Krisztus szent nevében. KÖSZÖNÖM! Az Úr Áldjon meg mindannyiotokat!