2010. december 8. szerda, dec 8 2010 

Uram! Add, hogy gazdag lehessek szeretetben, türelemben, megértésben és alázatban! Boldogíts lelki ajándékaiddal, hogy boldoguljak! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges lehessek Hozzád, s betölthessem teremtői akaratodat! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges tudjak maradni Hozzád, s hűséges lehessek életem minden dolgában! Ámen

Uram! Add, hogy igazságod szolgálatában állva sugározhassam embertársaim felé a Tőled kapott szeretetet! Ámen

Uram! Add, hogy igédnek megtartója lehessek mai is! Ámen

Uram! Add, hogy igédnek ne csak hallgatója, de megtartója is legyek! Ámen

Uram! Add, hogy fáradtságomból ne legyen megfáradtság, s nehézségeimből ne nőjön ki reménytelenség. Add nekem a Te szeretetedet, hogy célt lássak, s másoknak is mutathassak Szentlelked segítségével! Ámen

Uram! Add, hogy hitelesen tudjak szólni, s szeretetben tudjak élni! Ámen

2010. december 7. szerda, dec 8 2010 

URam! Add, hogy észrevegyem, amikor alakítani kívánsz, s add, hogy ne rugdalódzam ösztökéd ellen! Add azt, amire szükségem van, hiszen Te tudod, mi az, ami életemet emeli, s növeli! Ámen

URam! Add, hogy észrevegyem teremtettséged csodáit, s hálás örömmel szolgáljam teremtői akaratodat! Ámen

Uram! Add, hogy fáradt lelkem megpihenjen Nálad! Add Uram békességedet, hogy ne nyugtalankodjék szívem, s országod építésében megtalálja a nekem rendelt részemet! Ámen

URam! Add, hogy felismerjem a jeleket, melyeket küldesz felém, s felismerjem Igédbe szőtt akaratodat! Ámen

Uram! Add, hogy felismerjem akaratod, s tartani tudjam életemben a rendet… Ámen.

Uram! Add hogy felismerjem Benned boldogságom kulcsát! Vedd el tőlem földhözragadt eszem makacsságát, hogy lelkem hozzád szállva békességet találjon! Ámen

URam! Add, hogy felfedezzem lelkemben a Tőled kapott részt, s örülni tudjak, hogy embernek teremtettél! Add, hogy ne legyek hálátlan, s viszontszeretettel viseltessem embertársaim felé, mert kegyelmedből megismerhettem szeretetedet! Ámen

URam! Add, hogy földi létem bonyolultságában soha ne felejtsem el, hogy örök életre hívtál meg! Ámen

2010. december 6. szerda, dec 8 2010 

Uram! Add, hogy elengedhessem azt, ami gátol, s belekapaszkodhassam abba, amit gondviselő jóságod által adsz nekem ezen a mai napon is! Ámen

Uram! Add, hogy életem végéig tanulhassam a szerelem titkát, s hálaadással élhessem napjaimat, mert bennük újra és újra Rád találhatok! Ámen.

Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen

Uram! Add, hogy elhívásom örömét ne felejtsem, szívemben forgatva azt erőt meríthessek a futáshoz, melyre meghívtál! Ámen

URam! Add, hogy először az eszem járjon, s csak utána a szám! Add, hogy ne indulatból szóljak, hanem szeretetből! Istenem, óvj meg engem a hiábavaló gondolatoktól, az önigazolás kísértéseiből ments ki engem! Ámen

Uram! Add, hogy először hallgassak, s aztán szóljak. Add, hogy először lássam és értsem meg akaratodat, s csak azután cselekedjek. Növeld bennem a szeretetet, hogy hitelesen tudjak bizonyságot tenni Rólad a világban, életem minden napján! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek általad, s hogy ne akarjam életem tornyát magasabbra építeni, mint ahogyan azt Te kívánod! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek Igéd által, s imádságaim által, kegyelmed révén, részesévé válhassak teremtői akaratodnak! Ámen

2010. december 5. szerda, dec 8 2010 

Uram! Add, hogy álmodjalak Téged mindenben, s add hogy ne legyek nap mint nap önzésem, s a világ rabja! Ámen

Uram! Add, hogy amíg élek használhassam kezeimet arra, amire adtál. Add, hogy kezeim által áldás fakadjon munkámból, s ne használjam kezeimet olyasmire, amiből felebarátaimnak kára vagy hátránya származna! Add Uram, hogy kezeimmel építhessek-szépíthessek, s ne engedd, hogy rombolhassak velük! Ámen

Uram! Add, hogy ápolhassam a jót, s teremhesse az én életem is a régi jó gyümölcsöket! Ámen

Uram! Add, hogy az Életnek éljek, s ne csak önmagamnak! Ámen

URam! Add, hogy Benned bízzak, s ne emberekben reménykedjek. Tedd látóvá szívemet, hogy ne tévedjek el a világban, s minél inkább megvalósíthassam szeretet-akaratodat ott, ahová állítottál! Ámen

URam! Add, hogy bölcsen tudjam élni napjaimat! Ámen

Uram! Add, hogy bölcsüljek Általad! Ámen

URam! Add, hogy bölcsüljek Általad, s életem kis és nagy csodáiból legalább részben megérthessem akaratodat! Ámen

NAPTÁMADAT szerda, dec 8 2010 

“Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból.” Lukács 1,78b

Az advent a naptámadat. Ahogy jönnek egymás után a vasárnapok, hajnalodik, világosodik! Krisztus születése előtt jön az ígéretek sorozata: a naptámadat! Minden ember életének megvan az adventje, amikor egy picit már lát. Már sejtem, hogy itt van valami. Sejtem, hogy ez nagyon boldogító lehet. Egy sejtés és vágy a naptámadat. Amikor először elvittek egy bibliaórára, kezdtem sejteni, hogy itt van valami jó. Itt nem csak azért ülnek emberek, hogy elüssék az időt, itt valamiért jönnek, itt valamit kapni lehet. Gondolj vissza, volt-e már advented? Szinte nem lehet visszatartani azokat az embereket, akiknek már megkezdődött a naptámadat az életükben. Olyan, mintha egy vak ember lassan gyógyulna, és jönne a pillanat, dereng, világosodik, már lát. Már van bűnlátásom, már eszembe jut, talán hibás voltam abban a dologban, amiben eddig másokat okoltam. Egyszer csak látom a bűneimet. Keserves – de mégis boldogító, hogy egyre világosabb lesz. Azt mondja az Ige: Isten útja olyan, mint a kelő nap, amely egyre világosabb lesz, egészen a teljes délig. Már úgy veszem kezembe a Bibliát, hogy dobog a szívem – mit fog most mondani nekem az Úr? Karácsonykor “meglátogatott minket a naptámadat”! Aztán elkezdődik Jézus élete a földön, születéstől a halálig. A naptámadat-tól a teljes délig. Isten szeretetének világossága a kereszten kibír-hatatlan fénnyel ragyog ebben a világban. Karácsonykor Isten adta Egyszülött Fiát. Nagypénteken Jézus adta önmagát. Eljutottál már odáig, hogy megértsed: mindez érted és értem történt?

AKIKNEK MEGJELENIK szerda, dec 8 2010 

“Megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál- nak árnyékában ülnek.” Lukács 1,79a

A világban élő ember sötétségben ül, és a halál árnyékában. Egy kis történetet szeretnék röviden elmondani olyan valakiről, aki Finnországnak egyik legveszélyesebb rablógyilkosa volt. Wrede Matild volt a foglyok angyala, akit Isten húszéves korában a börtönökbe küldött. Celláról cellára járva sok-sok foglyot az Úrhoz segített. Bement egy fogoly cellájába, aki azt kérdezte – hogy mert ide bejönni? Nem tudja, hogy a legnagyobb gonosztevő vagyok? Nyakán és karján hatalmas vasak voltak. Egy óriás emelkedett fel a húszéves lány mellett. A fogoly megkérdezte: Maga is olyan Krisztus-követő, aki ott nyitja ki a Bibliát, és ott magyarázza, ahol akarja? Aztán rábökött a Biblia első lapjára, ahol ez állt: “Kezdetben teremté Isten az eget és földet… az Isten Lelke lebeg a vizek felett… és monda Isten: legyen világosság: és lett világosság” – Erről prédikáljon! Matild elmondta, hogy Isten nem csak a külső, hanem a belső földünket is teremtette, amiben mélységek és szakadékok és sötétség van. De a sötétség fölött Isten Lelke lebeg. Mindketten érezték, hogy valóban ott lebeg. Ha Isten kimondja egy ember fölött: “legyen világosság”, akkor lesz. A fogoly leesett a földre, ahol életének sok-sok fájdalmát, bűnét kizokogta. Amikor felkelt, azt mondta – felszabadultam! A benne lévő sötétség még a kegyelem idejében találkozott azzal a csodálatos világossággal, aki Jézus. Így találkozott Pál apostol is, aki a maga igazának a nagy sötétségében üldözte a keresztyéneket, és aki – amikor leesett a földre – azt kérdezte: “Kicsoda vagy Uram?” “Én vagyok Jézus!” Jézus megjelent a sötétégben ülőknek.

AZ ÚR KÉRÉSE szerda, dec 8 2010 

“És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt.” Ézsaiás 40,5

Nem jöhet addig Jézus az életedbe, nem lehet addig igazi advented, amíg az igazságod, az a nagy hegy, útjában áll Isten dicsősége megjelenésének. Jézus világosan elmondja: “Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre” (Mt 9,13b). Egy karácsonyestén együtt voltam öt kicsi gyerekkel. Megkérdeztem, tudjátok-e, hogy miért ünneplünk karácsonyt? Az egyik megszólalt: az Úr Jézus születésnapját ünnepeljük. Aztán megszólalt a másik: Tessék mondani, hogy lehet az, hogy a születésnapomon én kapok ajándékot, és az Úr Jézus születésnapján is? Azt mondtam – tökéletesen igazad van. Karácsonykor Jézusnak kellene ajándékot adni. Ez a gyermek figyelmeztetett arra, hogy minden adventben megkérdezzem: Úr Jézus, mit kérsz tőlem krácsonyra? Tavaly emberek mondták: Szeretnénk hozzád jönni karácsonyra. Azt mondtam – nem lehet. Míg édesanyám él, a karácsony a családomé. Amikor pár nappal karácsony előtt ott álltam a kórházban édesanyám ágya mellett, megértettem, hogy aki az egész életét az Úrnak adta, az nem vehet vissza egyetlen napot sem. Akkor mondtam Jézusnak – Tied a karácsonyom. Azóta olyan emberek jönnek hozzánk, akiknek nincs hol lenni karácsonykor. Kicsit beleszakadt a szívem, amikor megmondtam: Édesanyám, nem leszek itt karácsony este. Az idén az igazamat kéri, hogy tegyem oda jászola mellé. Hiszen az Egyetlen, akinek igaza volt, magára vette bűneimet. Add oda te is! Mert a világnak olyan emberekre van szüksége, akiken át “megjelenik az Úr dicsősége”.

VÖLGYEK – HEGYEK szerda, dec 8 2010 

“Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé.” Ézsaiás 40,4

Gondoltál-e már arra, mit jelenthetett advent a mennyben, amikor Isten készült földre küldeni a Fiát? Mit jelenthetett Istennek leüzenni – készítsétek a jászolt, készítsétek a korbácsot, készítsétek a keresztet, küldöm a Fiamat?! És mit jelenthetett advent a pokolban? Biztos vagyok benne, oda is lehallatszott a kiáltás, és mozgósított a pokol: jön Jézus! Az Ördög mindent kitalált, ami létezik, hogy az emberek figyelmét másra fordítsa. Amikor látom a nagy karácsonyi készülődést, mindig eszembe jut, hogy jól mozgósított a pokol. Az üzletek tele vannak vásárlókkal. Mire eljön a karácsony, holtfáradt a család, és mindenki boldog, hogy túl vannak az ünnepen.Mit kellene tenni, hogy igazán karácsonyunk legyen? Mi múlik rajtunk, hogy ne csak egy napra, hanem egy életre legyen karácsonyunk? Mit vár tőlünk az Úr ahhoz, hogy megjelenjen “az Úr dicsősége”? Térképezzük fel belső világunkat. Ott vannak völgyek, ahol valami hiányzik. Szorosan mellette a hegyek, ahol sok van valamiből. Amikor itt a bécsi utat készítették, hónapokon át gyalulták a hegyeket. Istennek is vannak gyalui. Úgy hívják: szenvedés. Mik ezek a hegyek? Ahol vagyok valaki, ahol úgy érzem, különb vagyok a másik embernél. Látod életedben a hegyet, ami mellett talán ott van az életed legmélyebb völgye. Talán az indulataid, a meggondolatlan mondataid. Amikor életre-halálra mondod, véded a magad igazát. Nem lesz karácsonyod, amíg egyenetlenségek vannak az életedben. Kérjed az Urat, hogy Lelke által mutassa meg, hol kell engedned ahhoz, hogy egészen betöltessen.

BŰNBÁNAT szerda, dec 8 2010 

“Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre…” (2Kor 7,10).

A bűnösségről való meggyőződést legjobban ezek a szavak fejezik ki:

“Ó Megváltóm, mily szörnyű ez,

Minden bűnöm téged sebez.”

A legritkább tapasztalat az ember életében, hogy meggyőződött bűnösségéről. Ez a küszöb Isten megértésénél. Jézus Krisztus mondta, hogy amikor a Szent Szellem eljön, meggyőzi a világot bűn tekintetében. Ha a Szent Szellem rázza fel az ember lelkiismeretét és Isten jelenlétébe viszi, akkor már nem az emberekhez való viszonya bántja, hanem Istenhez való viszonya: “…Te ellened, egyedül te ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami gonosz a szemeid előtt…” (Zsolt 51,6). A bűnömről való meggyőzés, a bűnbocsánat és a szentség csodája úgy egybefonódik, hogy csak az lehet szent, aki bocsánatot kapott, s ezáltal Isten kegyelméből ellentéte lett annak, aki volt. A bűnbánat mindig eljuttat erre a pontra: Vétkeztem! A legbiztosabb jele annak, hogy Isten munkálkodik az emberben az, amikor egy ember ezt látja és valóban elismeri. Bármi legyen, ami ennél kevesebb, az legfeljebb csak lelkiismeret-furdalás az elkövetett rossz miatt, visszahatása annak, hogy az ember megundorodott önmagától.

Isten királyságába a bűnbánat keserves fájdalmain át jutunk be, amelyek összetörik az ember jóságát. A Szent Szellem az, aki ezt a halálos harcot elindítja benne, és elkezdi kialakítani Isten Fiának életét ettől kezdve. Az új életet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem megfordítva. A bűnbánat az a szikla, amelyre a keresztyénség felépül. Az igazat megvallva, az ember nem akkor bánja meg a bűneit, amikor akarja. A bűnbánat is Isten ajándéka. A régi puritánoknak az volt a szokásuk, hogy imádkoztak a “könnyek ajándékáért”. Amikor már nem tartod értékesnek a bűnbánatot, akkor a sötétségben vagy. Vizsgáld meg magad és lásd meg, nem felejtetted-e el a bűnbánat szomorúságát, az Isten szerint való szomorúságot.

ÍV A FELHŐKBEN szerda, dec 8 2010 

“Az én ívemet helyezem a felhőkbe s ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között” (1Móz 9,13).

Isten azt akarja, hogy az emberek erkölcsi kapcsolatba jussanak vele: ezzel a céllal kötött velük szövetséget. “Miért nem szabadít meg engem Isten?” Már megszabadított, de én nem léptem vele kapcsolatba. “Miért nem teszi Isten ezt vagy azt?” Már megtette, de az a kérdés, szövetséget kötök-e én vele? Isten nagy áldásai befejezettek és készek, de nem az enyémek addig, amíg nem lépek vele kapcsolatba az Ő szövetsége alapján.

Megtestesült hitetlenség Isten jeleire várni. Azt jelenti, hogy nincs benne hitem, arra várok, tegyen valamit azért, hogy hihessek. Nem fogja megtenni, mert nem ez az alapja az Isten és ember közti kapcsolatnak. Az embernek önmagából kell kilépnie Istennel kötött szövetségéért, mint ahogyan Isten is kilépett magából az emberrel kötött szövetségében. Ez az Istenben való hit kérdése – a legritkább dolog, mert mi csak saját érzéseinkben hiszünk. Nem hiszek Istennek, ha csak a kezembe nem ad valamit, amiről tudom, hogy az enyém, akkor aztán kimondom: “Most hiszek!” Ez nem hit. “Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok” (Ézs 45,22).

Amikor valóban szövetséget kötök Istennel, teljesen rábízom magam és végleg elengedek mindent. Akkor már nem gondolok érdemre vagy emberi hozzáadásra, hanem teljesen eláraszt annak a tudata, hogy egységre jutottam Istennel, és ezt az egységet öröm és békesség ragyogja be.

Következő oldal »