2010. augusztus 8. csütörtök, Sze 16 2010 

*Reggeli ima

Ó Istenem, Te ezen az éjszakán atyai szeretettel vigyáztál rám; dicsérlek és áldalak ezért, és hálát adok neked minden jóért. őrizz meg a mai napon a bűntől, s haláltól és minden bajtól. Mindent, amit gondolok, amit mondok, amit teszek, áldj meg mindent, jóságos Atyám!
Isten szent Angyala, kérlek, őrizz te is engem. Mária, Isten trónusánál könyörögj értem Fiad, Jézus előtt, aki legyen dicsérve most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámen.

*Reggeli ima az Őrangyalhoz

Szent Angyalom, nyomorult lelkem és szenvedélyekkel teljes életem Közbenjárója! Ne hagyj el engem bűnöst, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt. Ne engedd, hogy a gonosz démon hatalmába kerítsen, erőt véve halandó testemen. Erősítsd meg gyenge és erőtlen karomat, és vezess az üdvösség ösvényére. Igen, Istennek Szent Angyala, nyomorult lelkem és testem Őrizője és Védelmezője, bocsáss meg nékem mindent, amivel életemnek minden napján megbántottalak. És ha az elmúlt éjjel valamiben vétkeztem volna, akkor óvj meg engem a mai napon, és őrizz meg minden ellenséges kísértéstől, hogy semmilyen bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Könyörögj értem az Úrhoz, hogy erősítsen meg az Ő félelmében és méltasson az Ő jóságára engem, az Ő szolgáját. Ámin.

*Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott benned a Fény,
hogy másoknak is fénye lehess,
legyen áldott a Nap sugara
és melegítse fel szívedet,

hogy lehess meleget osztó forrás
a szeretetre szomjazóknak
és legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad
minden hozzád fordulónak,
legyen áldást hozó kezed
azoknak akik érte nyúlnak.

Végül legyen áldott immár
minden hibád, bűnöd, vétked,
hiszen Aki megbocsátja,
végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben,
örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
őrizze meg kedvességed,
őrizzen meg Önmagadnak
és a téged szeretőknek.

*Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted.
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Reklámok

2010. augusztus 7. csütörtök, Sze 16 2010 

*Pio atya imája szentáldozás után

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy el ne essek annyiszor.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom, és nélküled sötétségben vagyok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam a Te hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig Veled lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek Hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, hogy a Te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a Nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál. Az élet az örökkévalóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és a veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Tedd, hogy úgy megismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor, vagyis az eucharisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is Veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában, a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.

Maradj velem, Jézus, nem kérem a Te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívemmel itt a Földön, hogy tökéletesebben szeresselek az örökkévalóságban.

*Prohászka Ottokár: Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld ezzel az akadállyal neked.

S ha lelked az Istennel találkozott,
Utadba minden kő áldást hozott.

*

REGGEL VESD EL A SZERETET MAGJAIT!
DÉLBEN VESD EL A BÉKE MAGJAIT!
ESTE VESD EL A KIENGESZTELŐDÉS MAGJAIT!
Majd menj ,gyűjtsd be termésedet és ajánld fel nekem,Atyádnak a mennybe,
És én így fogok hozzád szólni:
„Gyermekem,jóakaratod miatt megkapod jutalmadat a mennyben.A magasból hívlak mindannyiótokat.
Jöjjetek,jöjjetek,
Kössetek békét Velem Istenetekkel,
És eléritek áldásaimat,
Térjetek vissza hozzám ás örökké fogtok élni.Amen.

SZERESS ÉS VIGASZTALJ,
SZERESS ÉS SOHASEM FOGSZ ELVESZNI!
SZERESS ENGEM, ÉS SZERETETEDBEN EGYESÍTENI FOGOM EGYHÁZAMAT.
SZERESS ÉS SZERETETEDÉRT
ENYHÜLHET ATYÁM HARAGJA.
SZERESS ENGEM
ÉS CSATLAKOZZ A SZENTEK IMÁJÁHOZ. AMEN.

*Reggeli befejező ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Szentséges Úrnőm, Istennek Szülője! Szent és mindenható imáiddal űzz el tőlem, a Te alázatos és nyomorult szolgádtól mindenféle csüggedést, feledékenységet, értetlenséget, nemtörődömséget; gyarló szívemből és elsötétült elmémből pedig minden szennyes, gonosz és káromló gondolatot. Oltsd el szenvedélyeim tüzét, mert szegény vagyok és nyomorult. Szabadíts meg engem minden kínzó emléktől és rossz szándéktól, és ments meg a gonosz minden mesterkedésétől. Mert áldott vagy nemzedékről nemzedékre, és dicsőített a Te legtiszteltebb neved mindörökkön örökké. Ámin.

2010. augusztus 6. csütörtök, Sze 16 2010 

*Ókeresztény imádság

Neked szenteljük magunkat, Urunk:
fogadj el minket, igazság Istene,
fogadd el népedet,
és töröld el minden bűnét;
add, hogy becsületességben
és ártatlanságban éljen.

Legyenek valamennyien
választottak és szentek,
s kapjanak helyet angyalaid sorában!

*Oltalmad alá futunk…

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak.

Amen.

*Ördögűző ima

Az Úr így szólt: „E szavakkal bánják meg bűneiket az emberek előttem:”

Uram, te éveken át elviseltél engem bűneimmel együtt, és (még) meg is könyörültél rajtam! Minden módon félre lettem vezetve, de most már nem fogok vétkezni. Megbántottalak és igazságtalan voltam, de többé nem leszek ilyen. Ellene mondok a bűnnek, ellene mondok az Ördögnek, és ellene mondok a gonoszságnak, ami beszennyezi a lelkemet. Szabadítsd meg lelkemet mindattól, ami ellenkezik a Te Szent voltoddal! Esedezve kérlek Uram, ments meg minden gonosztól; Jöjj Jézus, jöjj most és végy lakást a szívemben! Bocsáss meg, Uram, és engedd meg, hogy megpihenjek Benned, mert Te vagy Védőpajzsom, Megváltóm, Világosságom és Tebenned bízom! A mai naptól kezdve mindenkor áldani foglak, Uram. Ellene mondok a gonosznak és minden más istennek és bálványnak, mert Te vagy a Magasságbeli, aki messze felülmúlsz minden más istent. Erős karoddal szabadíts meg a betegségtől, a megkötözöttségtől, a nehézségektől és győzd le ellenségemet, az Ördögöt; Ó, Szabadító, siess segítségemre! Amen.

Ezt az „ördögűző imát” 2006. november 13-án kapta Vassula Ryden

*Péter sztudioni szerzetes imája Istennek Szentséges Szülőjéhez

Istennek Tisztaságos Anyja, én, nyomorult leborulva esedezem Hozzád. Te, Királynőm, tudod, hogy szüntelenül megharagítom vétkezéseimmel a Te Fiadat, az én Istenemet, és bár sokszor bánom, a bűnbánatban is rettegek, nehogy az Úr elpusztítson, hiszen Isten előtt hazugnak találtatom, mert még abban az órában ugyanazokat cselekszem. Tudván ezt, Úrnőm, Istennek Szülője, Nagyasszonyunk, esedezem Hozzád, irgalmazz nekem, erősíts meg engem, és add, hogy a jót cselekedjem. Hiszen, Te, Úrnőm, Istennek Szülője, tudod, hogy gyűlölöm gonosz tetteimet, és teljes elmémmel szeretem az én Istenem törvényét. Tisztaságos Nagyasszonyom, nem tudom miért van az, hogy amit gyűlölök, azt szeretem, a jót pedig elkerülöm. Tisztaságos, ne engedd, hogy az én akaratom teljesüljön, mert nem Istennek tetsző az, hanem legyen meg a Te Fiad és az én Istenem akarata. Ő üdvözítsen és világosítson meg engem, és adja meg nekem a Szent Lélek kegyelmét, hogy mostantól fogva ne a rosszat tegyem, hanem életem hátralévő részében a Te Fiad parancsai szerint éljek, mert Őt illeti minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és szentséges, jóságos és életet adó Lelkével együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

2010. augusztus 5. csütörtök, Sze 16 2010 

* NE AKARJ KERESZTEDEN KÖNNYÍTENI!
KEMÉNY A HARC,NEHÉZ A KERESZT TERHE.
NEM BÍROM MÁR! – SÓHAJTOD CSÜGGEDEZVE.
DE TARTS KI! EGYSZER MEGLÁTOD,MEGÉRTED,
HOGY A KERESZTRE MIÉRT VOLT SZÜKSÉGED.

VÁNDOR ROSKAD LE AZ ÚTSZÉL KÖVÉRE.
BOT A KEZÉBEN.BÁRCSAK CÉLHOZ ÉRNE!
DE NEM MEGY TOVÁBB!HOGYAN ÉRJE EL,
HA OLYAN NEHÉZ TERHEKET CIPEL?

AMIKOR INDULT,ERŐS VOLT ÉS BOLDOG.
AZÓTA ANNYI MINDEN ÖSSZEOMLOTT.
MAGÁRA MARADT.SZÉP NAPOKNAK VÉGE.
KESERVES, ÁRVA LESZ A Z ÖREGSÉGE.
SZÍVÉBEN OTT A KÉRDÉS SZÜNTELEN:
MIÉRT LETT ILYEN AZ ÚT,ÉN ISTENEM?!
AHOGY ÍGY TÖPRENG ,KICSORDUL A KÖNNYE,
ÉS LEPERDÜL AZ ÚTSZÉLI GÖRÖNGYRE.

AZTÁN ELCSENDESEDIK.LEHET–E
ILYEN CSÜGGEDT,HA ISTEN GYERMEKE?
MAGASBA EMELI TEKINTETÉT.
OTT MAJD MEGÉRTI,AMIT ITT NEM ÉRT.
FOGJA BOTJÁT S INDUL VÁNSZOROGVA,
MINT HA A DOMBOLDALON KUNYHÓ VOLNA!
ODAÉR.BEMEGY.FÁRADTAN LEFEKSZIK.
ELÉG VOLT MÁR A VÁNDORLÁSBÓL ESTIG.
SOKÁ ELTÖPRENG MÉG A BAJON,HIÁNYON,
MÍG VÉGRE LASSAN ELNYOMJA AZ ÁLOM.

S MAGÁT ÁLMÁBAN IS VÁNDORNAK LÁTJA,
ÚTBAN A TÁVOL MENNYEI HAZÁBA.
A MENNYEI VÁROS RAGYOG FELÉJE.
ODA IGYEKSZIK,SIET,HOGY ELÉRJE.
KEZÉBEN VÁNDORBOT,VÁLLÁN KERESZTJE.
VÁLLÁRA AZT ISTEN MAGA HELYEZTE.
SIET ÖRÖMMEL.FÖL!ELŐRE!FÖL!
A MESSZI CÉL,MINT CSILLAG,TÜNDÖKÖL.

HŐSÉG TIKKASZTJA.KERESZTJE TEHER.
ÚTKÖZBEN NÉHA PIHENNIE KELL.
KEDVES HÁZ KÍNÁL PIHENÉST NEKI.
SÚLYOS KERESZTJÉT OTT LETEHETI.
S AHOGY TOVÁBB INDULNA,MIT VESZ ÉSZRE?
TEKINTETE RÁESIK EGY FŰRÉSZRE.
„OLYAN SÚLYOS KERESZTET CIPELEK.
JOBB,HA BELŐLE LEFŰRÉSZELEK.“
MONDJA MAGÁBAN.
„DE JÓ ,HOGY MEGTETTEM
SOKKAL KÖNNYEBB!“
– SÓHAJT ELÉGEDETTEN.

SIET TOVÁBB.MINDJÁRT ELFOGY AZ ÚT,
S ELÉRI A RAGYOGÓ GYÖNGYKAPUT.
Ó,MÁR CSAK EGY PATAK VÁLASZTJA EL!
JÖN – MEGY A PARTJÁN,HIDRA MÉGSE LEL
DE HIRTELEN ESZÉBE JUT KERESZTJE:

A TÚLSÓ PARTRA AZ MOST HÍD LEHETNE.
JAJ,NEM ÉR ÁT HIÁBA PRÓBÁLGATJA:
HIÁNYZIK A LEFŰRÉSZELT DARABJA.
„MIT TETTEM!“ – KIÁLT KÉTSÉGBEESETTEN.
„MOST A CÉL KÖZELÉBEN KELL ELVESZNEM,
MERT KERESZTEMET NEHÉZNEK TALÁLTAM!“
S OTT ÁLL A PARTON KESERŰ ÖNVÁDBAN.

AZUTÁN ÚJ VÁNDORT LÁT KÖZELEDNI,
S MERT KERESZTJÉBŐL NEM HIÁNYZIK SEMMI,
MINT HÍDON BOLDOGAN INDULHAT RAJTA,
HOGY ÁTJUSSON BÉKÉN A TÚLSÓ PARTRA.
„RÁLÉPEK ÉN IS!“ REMÉNYKEDNI KEZD:
AZ ISMERETLEN IDEGEN KERESZT,
HÁTHA ÁTSEGÍTI.RÁLÉP,DE RECCSEN
LÁBA ALATT.“JAJ,ISTENEM,ELVESZTEM!
URAM,SEGÍTS!“ÍGY SIKOLT ÉS FELÉBRED.
MÉG A FÖLDÖN VAN.ELŐTTE AZ ÉLET.
CSAK ÁLOM VOLT A KÍN,A DÖBBENET.

„MEGVÁLTÓ URAM ,KÖSZÖNÖM NEKED!
KERESZTEMET TE ADTAD,Ó ,NE ENGEDD,
HOGY EGY DARABOT IS LEFŰRÉSZELJEK!
AMILYENNEK ADTAD OLYAN LEGYEN!
TE VEZETSZ ÁT A SZENVEDÉSEKEN.
A TE KERESZTED SZERZETT ÜDVÖSSÉGET,
DE MIVEL AZ ENYÉMET IS KIMÉRTED,
TE ADJ ERŐT ÉS KEGYELMET NEKEM,
HORDOZNI MINDHALÁLIG CSENDESEN!“

ERŐT KÉRTEM AZ ÚRTÓL,S Ő NEHÉZSÉGEKET ADOTT,AMELYEKEN MEGEDZŐDTEM.
BÖLCSESSÉGÉRT IMÁDKOZTAM,S PROBLÉMÁKAT ADOTT.MELYEKET MEGTANULTAM MEGOLDANI.
ELŐMENETELT ÓHAJTOTTAM,GONDOLKODÓ AGYAT ÉS TESTI ERŐT KAPTAM,HOGY DOLGOZZAM.
KERTEM BÁTORSÁGOT,ÉS ISTEN VESZÉLYEKET ADOTT,MELYEKET LEGYŐZTEM.
ÁHÍTOTTAM,HOGY SZERETNI TUDJAK,ÉS KAPTAM AZ ÚRTÓL BAJBA JUTOTT EMBEREKET,AKIKEN SEGÍTSEK.
KEGYES JÓINDULATA HELYETT ALKALMAT KAPTAM A JÓRA.
SEMMIT SE KAPTAM AMIT KÉRTEM, ÉS MINDENT MEGKAPTAM,AMIRE SZÜKSÉGEM VOLT.
IMÁDSÁGOM MEGHALLGATÁSRA TALÁLT. AMEN.

*Ó Istenem, szeretlek forrón…

Ó Istenem, szeretlek forrón, mélyen,
nem mert a kárhozatos szörnyű éjen
gyötrő tűzbe vetsz ha elhagytalak,
s nem mert egednek édes fényességét,
szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígéred nékem szárnyaid alatt.
De mert a kereszten karjaid kitártad
emberi szívemet Szívedre vártad,
rútul kiszögezve jaj felém hajoltál,
vérfutotta arcod, édes, tüzes oltár,
bűnömért viselt el szörnyű ékességet…
Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén,
átmentél az éjek szörnyűséges éjén
borzalmas kíséret, gyalázat és szitok,
lélekhóhérok, gyűlölet-kárpitok
födtek, jaj, követtek az utolsó szóig…
Rettentő mértékkel mérted szeretésed
Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed
hadd legyek, én legyek a te aratásod,
míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.
Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél,
hanem mert a vérig, halálig szerettél
s amint te szerettél, szeretlek most téged,
életem és lelkem elkínálom néked,
szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom
Istenem, mindenem, örök mennyországom.

(Xavéri Szent Ferenc)

*Ókeresztény áldó ima

Az Úr legyen elötted, hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megörizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy vigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

*Ókeresztény ima

Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!

2010. augusztus 4. csütörtök, Sze 16 2010 

*Nagy Szent Makáriosz reggeli imája

Uram, Aki jóságod bőségében és könyörületességed sokaságában megadtad nékem, a Te szolgádnak, hogy az elmúlt éjszakát minden gonosz ellenség támadásától mentesen tölthessem el, Te Magad Uralkodó, mindenek Teremtője, méltass engem arra, hogy a Te igazi világosságoddal és megvilágosodott szívvel teljesítsem a Te akaratodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

*Nagy Szent Makáriosz esti imája

Hogyan háláljam meg, vagy mit adjak Néked ajándékul, kegyes és halhatatlan Királyom, kegyelmes és emberszerető Uram? Mert bár rest voltam a Te szolgálatodban, és semmi jót nem cselekedtem, mégis megtérésemet és lelkem üdvözülését munkálva elvezettél a mai nap végére. Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, aki híjával vagyok minden jó cselekedetnek. Támaszd fel mérhetetlen vétkektől beszennyezett és elbukott lelkemet, és vedd el tőlem ezen múlandó élet minden gonosz gondolatát. Egyedül bűn nélkül való Uram, bocsásd meg bűneimet, amelyeket ezen a napon tudattal vagy öntudatlanul, szóval és cselekedettel, gondolattal és minden érzékemmel elkövettem Ellened. Te Magad isteni hatalmaddal, kimondhatatlan emberszereteteddel és erőddel oltalmazz és őrizz meg engem minden ellenséges támadástól. Tisztíts meg engem, Istenem, tisztíts meg bűneim sokaságától! Légy hozzám könyörületes, Uram, hogy megszabaduljak a gonosz csapdáiból, és mentsd meg szenvedélyekkel teljes lelkemet, és midőn eljössz a Te dicsőségedben, ragyogtasd fel rajtam a Te orcád világosságát. Most pedig engedd, hogy elítéltetés nélkül merüljek álomba, őrizd meg szolgádat minden képzelgéstől és zavaró gondolattól, űzz el tőlem minden sátáni mesterkedést, és világosítsd meg szívem értelmi szemeit, hogy ne merüljek halálos álomba. Küldd el számomra a béke angyalát, lelkem és testem őrizőjét és vezérlőjét, hogy megszabadítson ellenségeimtől, és hogy felkelve fekhelyemről hálaadással járulhassak Eléd. Igen, Uram, hallgasd meg a Te – akaratában és lelkiismeretében – bűnös és gyarló szolgádat. Add, hogy felkelve a Te Igédet tanuljam, és angyalaiddal messzire űzd tőlem az ördögi csüggedést, hogy áldjam a Te szent nevedet és dicsőíthessem és magasztalhassam Istennek tisztaságos Szülőjét, Máriát, Akit nekünk, bűnösöknek, közbenjáróként adtál, fogadd el értünk mondott imáit, mert Ő a Te emberszeretetedet utánozva, nem szűnik meg imádkozni érettünk. Az Ő közbenjárása, a drága Kereszt jele által és minden szentjeid kedvéért őrizd meg gyarló lelkemet, Jézus Krisztus Istenünk, mert szent és fölöttébb dicsőített vagy mindörökké. Ámin.

Én Uram Istenem, ha ezen a napon valamit is vétettem volna szóban, cselekedetben, vagy gondolatban, bocsásd meg nekem, mint jóságos és emberszerető. Békés és nyugodalmas álmot ajándékozz nekem, és ments meg engem a gonosznak minden befolyásától és ármánykodásától. Küldd le őrangyalodat, aki oltalmaz és megőriz engem minden rossztól, mert Te vagy a mi lelkünk és testünk őrizője, és Néked zengünk dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Urunk, Istenünk, Akiben hiszünk és Akinek nevét minden névnél gyakrabban szólítjuk! Add nekünk, nyugovóra térőknek, hogy lelkünk és testünk megpihenjen, őrizz meg minket mindenféle képzelgéstől és sötét kéjvágytól. Őrizz meg a szenvedélyek rohamától, oltsd el testi vágyaink fellobbanását. Add, hogy szavainkban és tetteinkben tisztán maradjunk meg, hogy jó cselekedetekben teljes életet élve ne essünk el a Te megígért javaidtól, mert áldott vagy mindörökké. Ámin.

*Nagy Szent Vazul reggeli imája

Mindenható Urunk, Seregek és minden testnek Istene, Aki a magasságban lakozol és az alázatosakra letekintesz, Aki megvizsgálod a szíveket és a veséket, és előre látod az emberek rejtett titkait; kezdet nélküli és örökkévaló Világosság, Akiben nincs átalakulás és árnyéka sincs a változásnak! Te Magad, halhatatlan Király, fogadd el mostani könyörgésünket, amelyet a Te irgalmad sokaságában bízva beszennyezett ajkainkkal mondunk. Engedd el vétkezéseinket, amelyeket cselekedettel, szóval és gondolattal, tudattal vagy öntudatlanul követtünk el, és tisztíts meg minket a test és a lélek minden fertőzetétől és add meg nekünk, hogy földi létünk egész éjszakáját éber szívvel és józan értelemmel töltsük el, várva a Te Egyszülött Fiad, a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus fényes és minden ember számára látható napjának eljövetelét, amelyen a Mindenek Bírája eljő dicsőséggel, hogy mindenkinek megfizessen cselekedetei szerint. Add, hogy ne elesetten és restségben találjon bennünket, hanem éberen, a munkálkodásban tevékenyen, és készen arra, hogy vele együtt belépjünk az Ő dicsőségének és isteni csarnokának örömébe, ahol szüntelen az ünneplők hangja és végtelen a gyönyörűsége azoknak, akik a Te orcád kimondhatatlan szépségét látják. Mert Te vagy az igazi világosság, amely mindeneket megvilágosít és megszentel, és Téged dicsőít az egész teremtés mindörökké. Ámin.

*Nagy Szent Vazul reggeli imája

Téged áldunk Magasságos Isten és irgalom Ura, Aki mindig hatalmas és felfoghatatlan, dicső és félelmetes dolgokat cselekszel velünk, amelyeknek nincsen száma; Aki békés álmot ajándékoztál testünk erőtlenségének és munkáinkból eredő gyöngeségének kipihenésére. Hálát adunk Néked, hogy nem pusztítottál el minket törvényszegéseinkkel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántunk, és minket, akik a kétségbeeséshez álltunk közel, felkeltettél, hogy dicsőítsük a Te hatalmadat. Ezért Hozzád könyörgünk, a Te mérhetetlen jóságodért világosítsd meg gondolatainkat és szemeinket, emeld fel újra az alvás kábultságától restté vált elménket és nyisd meg ajkainkat, hogy teljenek meg dicséreteddel, hogy állhatatosan dicsőítsünk és megvalljunk Téged a mindenekben és mindenki által dicsőített Istent, a kezdetnélküli Atyát, Egyszülött Fiaddal és Szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

2010. augusztus 3. csütörtök, Sze 16 2010 

*Most segíts meg Mária…

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Amen.

*Nagy Szent Makáriosz reggeli imája

Álmomból felkelvén, Hozzád folyamodom, embereket szerető Uralkodó, és a Te könyörületeddel hozzálátok a Te műveidhez. Esedezem Hozzád: segíts meg engem minden munkámban, és szabadíts meg minden világi gonoszságtól, és az ördögi befolyástól ments meg engem, és vezess be a Te örökkévaló Országodba. Mert Te vagy az én Teremtőm és minden javaknak Gondviselője és Adományozója. Tebenned van minden bizodalmam, és Néked zengek dicsőséget, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

*Nagy Szent Makáriosz reggeli imája

Álmomból felkelvén korahajnali éneket ajánlok fel Néked, Üdvözítő, és leborulva kiáltok Hozzád: Ne hagyj bűnben meghalnom, hanem Te, Aki önként vállaltad a keresztre feszítést, áraszd reám a Te irgalmadat, és sietve kelts fel engem, aki restségben fekszem és üdvözíts engem az Előtted való szolgálatban és imádságban. Krisztus Istenem, az éjszakai alvás után virrassz reám bűntelen napot és üdvözíts engem.

*Nagy Szent Makáriosz reggeli imája

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst, mert soha jót nem cselekedtem Teelőtted, és szabadíts meg a gonosztól, és legyen meg énbennem a Te akaratod, hogy elítéltetés nélkül nyithassam meg méltatlan számat és dicsőíthessem a Te szent Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

2010. augusztus 2. csütörtök, Sze 16 2010 

* MEGTÉRÉSRE

Én Uram,én Istenem,térdre hullva előtted,esedezem hozzád.
Bocsásd meg eddigi esztelen káromlásomat,amikkel olyan sokszor és olyan súlyosan megbántottalak.
Ne nézd az én elvetemültségemet,büszke gőgömet,amely Tőled
Annyira eltávolított,hogy miatta csak büntetésedre számíthatok.
De már megtérek.Kegyelmezz ó Istenem,az én bűnös Lelkemnek,
Hogy végtelen jóságodért én is nyomorult szolgád,téged itt a Földön s
Egykor a boldogok honában a szentekkel együtt imádhassalak és áldjalak Téged. AMEN:

Hints meg Istenem! izsóppal és megtisztulok általa.
Moss meg engem s fehérebb leszek mint a tél hava.
Irgalmazz nekem nagy Isten!végtelen kegyelmed
Szerint és töröld el bűnöm útját irgalmad bőségeként.
Dicsőség neked ó Atya,Fiú és Szentlélek Isten
Miképpen kezdetben vala most és örökkön. AMEN.

*Mennyei Atyánk!

Örömteli szívvel fordulunk Hozzád, és hálát adunk Neked, hogy a teremtés részeseivé tettél minket.

Isteni Igéd, Jézus Krisztus, földi életében családban nevelkedett, és jelenlétével megszentelte a családi életet. Nyilvános működése idején magához hívta és megáldotta a kisdedeket. Példájára olts szívünkbe szeretetet a gyermekek iránt, és segíts bennünket, hogy ismét családszerető és gyermekeket szívesen vállaló nemzet legyünk!

Küldd el Szentlelkedet, adjon tisztánlátást és erős akaratot, hogy ne az anyagiasság rabságában vergődjünk, hanem szabad lélekkel és örömmel szolgáljuk az életet.

Szívünkből bánjuk sok honfitársunk bűnét, hogy nem vállalták a megfogant emberi életet, hanem elvetették azt. Megdöbben a lelkünk, amikor tudatosítjuk, hogy az ártatlan magzat elpusztítása gyilkosság!

Bocsánatodat kérjük testvéreink helyett ezekért a szörnyű bűnökért! Engesztelni akarjuk isteni Fölségedet embertársaink súlyos vétkéért!

Mi, magyar édesanyák és édesapák, komoly elhatározással ígérjük, hogy leányainkat és fiainkat a házasság előtt tiszta, önmegtartóztató életre neveljük, és arra tanítjuk őket, hogy a házasságban keresztény erkölcs szerint éljenek, a megfogant életet Isten áldásának tekintsék, és az emberi életet minden körülmények között tiszteljék és szentnek tartsák.

Szeplőtelen Szűz Mária, Boldogasszony Anyánk, édes hazánk Védőasszonya, taníts meg bennünket ismét istenfélő, hazánkat és embertársainkat szerető magyarokká lennünk!

Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg, ti az első szent magyar család tagjai, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Hedvig, Boldog Apor Vilmos püspök, és ti mind, magyar szentek, esedezzetek érettünk, és kérjétek az egek Urát, hogy példátokon felbuzdulva, legyen bátorságunk nyomotokban járni, áldozatos lélekkel szolgálni az életet és a magyar jövőt. AMEN.

*Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek,
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsôség
mindörökkön örökké.
Ámen!

Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.

*Mindennapi bűnvallás

Megvallom Néked, Teremtő Istenemnek, a Szent Háromságban dicsőített és imádott Egy Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, minden bűnömet, amelyet életemnek minden napján, minden órájában, ebben az időben és az elmúlt nappalok és éjszakák során követtem el, cselekedettel, szóval, gondolattal, falánksággal, részegséggel, titkon evéssel, üres fecsegéssel, csüggedéssel, lustasággal, ellenkezéssel, engedetlenséggel, rágalmazással, ítélkezéssel, hanyagsággal, önzéssel, telhetetlenséggel, erőszakoskodással, hazugsággal, csalással, kapzsisággal, irigységgel, haraggal és minden érzékemmel: látással, hallással, szaglással, ízleléssel, érintéssel és minden testi és lelki érzékemmel, és amelyekkel Téged, az én Istenemet és Teremtőmet megharagítottalak, és felebarátommal igazságtalanságot cselekedtem. Aki mindezekben vétkes vagyok, megjelenek Előtted, az én Istenem előtt, mert megvan énbennem a bűnbánat szándéka, csak Te, Uram, Istenem, segíts meg. Könnyes szemmel, alázattal esedezem Hozzád: bocsásd meg könyörületeddel eddigi vétkezéseimet, és oldozz fel mindezek alól, mint jóságos és emberszerető.

2010. augusztus 1. csütörtök, Sze 16 2010 

*MAGNIFICAT

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbozsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

*Magyar bűnbánat

Szabó Pál Tivadar: Magyar bűnbánat

Hajdani szépségükben meggyalázott, megcsonkított, lemoshatatlan festékkel összefröcskölt szobrainkért, műemlékeinkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Keresztül-kasul firkált házfalainkért, piszkos lépcsőházainkért, megrongált liftjeinkért, a teleszemetelt utcákért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A széthasogatott ülésű, ronccsá lett, takarítatlan vonat-, villamos-, és metrókocsijainkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az utcán lépten-nyomon látható, pornográfiát és erőszakot terjesztő könyvekért, folyóiratokért, képeslapokért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A segítségért könyörgő utcai koldusok mellett közömbös, elfordított fejjel elmenőkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azért, hogy a trágár beszéd szinte mindennapi szóhasználatunk részévé vált, utcán, intézményekben, családban egyaránt,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindebbe egyre jobban beletörődünk, s már szinte észre sem vesszük, könyörülő Istenünk,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A felületes ügyintézőkért, a közömbösökért, a lelkiismeretlenekért, a munkájukért felelősséget nem vállaló mesteremberekért. A rendőrökért és katonákért, akik elfelejtik, hogy nem elnyomásra, hanem mások szolgálatára, védelmére kapták megbízásukat,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A papokért, akik elhanyagolják legfőbb feladatukat, hogy az ember- testvéreket Istenhez vezessék,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Mindazokért, akik nem teljesítik kötelességüket, akik csak azt nézik, hogy nekik mi a jó, de a másik emberrel nem törődnek,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért, akik nemhogy nem segítenek máson, hanem ahol lehet, nehézséget, bajt, bánatot okoznak másoknak,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a könyvekért, írásokért, színdarabokért, filmekért, amelyek megingatják az Istenben, a vallásban, a jóban való hitet, amelyek támadnak Téged és egyházadat, vagy pornográfiát terjesztenek, agressziót, félelmet, pesszimizmust keltenek,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A gyermekeik jó nevelését elmulasztó, a gyermek szellemi, lelki fejlődésével nem törődő szülők miatt, akik azt hiszik, veréssel vagy pénzzel, ajándékokkal minden megoldható,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a gyermekekért, akik otthon soha nem hallanak Rólad, legfeljebb káromkodás, szitok formájában, és akiket soha nem visznek el házadba, a templomba,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a gyermekeinkért, fiataljainkért, akiknek nem tudtunk és nem tudunk igazi eszményeket, valódi értékeket felmutatni, továbbadni,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A testivel együtt lelki szüzességüket és a világ meghódítására szolgáló energiáikat is elvesztett serdülőinkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az egyre növekvő fiatalkori iszákosság, narkózis és öngyilkosságok miatt
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A gyermek- és ifjúkori bűnözés egyre emelkedő száma miatt
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindebbe egyre jobban beletörődünk, s már szinte észre sem vesszük,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az öregekért, betegekért, akik kórházi ágyukon hiába várnak látogatót vagy legalább egy bíztató, jó szót,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy sürgősnek látszó napi feladatok miatt gyakran elhagyjuk az igazán fontos dolgokkal, így a Veled és embertársainkkal való foglalkozást, törődést,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A másokat származásukért, vallásukért, meggyőződésükért szidalmazó, gyalázó szavainkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindezekért eddig igazából még nem kértük sem a Te bocsánatodat, sem embertestvéreinkét, könyörülő Istenünk, nagyon kérünk,
bocsáss meg nekünk, Urunk! Vedd számba gyöngeségünket és a jóra való restségünket! Öntsél belénk erőt, hogy meg tudjunk változni és meg tudjuk változtatni környezetünket, embertársainkat! Kérünk Téged, Istenünk! Ámen.

* Mária nővér imája:

ÖRÖK ATYA!FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIADNAK FÁJDALMAS SZENT ARCÁT,MINT VÉGTELEN ÉRTÉKŰ ENGESZTELŐ ÁLDOZATOT ÉS VÁLTSÁGDÍJAT ÉRTÜNK,MELY EGYEDÜL KÉPES NAGY ADÓSÁGUNKAT LERÓNI.

ÖRÖK ATYA!FELAJÁNLOM NEKED E SZENT ARCOT,HOGY IRÁNTUNK ÉRZETT
HARAGODAT KIENGESZTELJEM.TEKINTSD,HOGY KIMONDHATATLANUL SZENVEDETT,BŰNEINK TÖVISEIT HORDOZTA,HOGY ELÉGTÉTÉLT ADJON ISTENI IGAZSÁGOSSÁGODNAK.

TEKINTSD ISTENI SEBEIT,MELYEK SZÜNTELENÜL KIÁLTANAK HOZZÁD ÉS VELÜK EGYÜTT KIÁLTOK ÉN IS:IRGALOM!IRGALOM!IRGALMAZZ A BŰNÖSÖKNEK!AMEN.

* Megbocsátó ima

Mennyei Atyám, azt a kegyelmet kérem ma Tőled, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani, akivel bajom volt eddig az éltem folyamán. Tudom, hogy megadod nekem azt a kegyelmet és erőt, ami kell ahhoz, hogy megbocsássak. Többé nem akarok Rád haragudni, Istenem, és megbocsátok Neked minden bajért, gondért, betegségért, halálért, ami előfordult a családomban. Tudom, hogy nem büntetés gyanánt küldted ránk ezeket, és bocsánatot kérek Tőled, végtelenül jó és szerető Istenem, amiért azzal vádoltalak, hogy Te küldte a bajt! Ma átadom magam Neked hitben és bizalomban; Te jobban szeretsz engem, mint én saját magamat, Te jobban akarod az én boldogságomat, mint én magam.

Uram Jézus Krisztus, Te vagy az életem Királya. Kérlek, jöjj a szívembe még bensőségesebb módon! Segíts nekem, hogy Veled együttműködve minden akadályt feloldjak, ami gátolja szereteted áradását vagy útját állja Szentlelked működésének bennem és rajtam keresztül! Kérlek, segíts nekem elfogadni azt a kegyelmet, hogy a Te legszentebb szívedben megpihenjek és hagyjam, hogy szeressél!

Uram, mivel Te is megbocsátottál nekem, ezért én is meg tudom bocsátani MAGAMNAK minden hibámat, bűnömet és mindent, amit én rossznak találok magamban. Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok magamnak azért, hogy belemerültem az okkult dolgokba: horoszkópokat olvastam és asztrológiával foglalkoztam; részt vettem spiritiszta szeánszokon, boszorkány összejöveteleken, éterből jövő energiákkal gyógyítók összejövetelein, New Age rendezvényeken vagy transzcendentális meditációkban, reiki és agykontroll tanfolyamokon, dianetikai előadásokon, jövendöléseket hallgattam, jósoltattam magamnak és varázslóknál kerestem gyógyulást; felkerestem kristállyal gyógyítókat, tenyérből és tarokk-kártyából jóslókat, ábécés deszkalapokat és olyan jelvényeket használtam, amelyek nem a Te dicsőségedet szolgálják. Uram Jézus, megbocsátok magamnak azért, hogy olyan emberek működését (erőforrásokat) vettem igénybe, akik (amelyek) nem Te dicsőségedet szolgálják, hanem ellened dolgoznak, mint például a jövőbelátók, csodadoktorok, médiumok, jósok, szellemidézők, boszorkányok és vajákos emberek.

Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok MAGAMNAK azért, hogy nem Téged tettelek az életem középpontjába, hanem hagytam, hogy emberek és tárgyak legyenek az isteneim. Megbocsátom magamnak, hogy hiába vettem szent Nevedet, hogy csúnya szavakat használtam, hogy pletykálkodtam, hogy rémhíreket terjesztettem, hogy csúnya vicceket meséltem, hogy mocskos dolgokat beszéltem. Megbocsátom magamnak, hogy fogamzásgátlót használtam, hogy bármi módon részt vettem házasságtörésben, homoszexuális cselekedetekben, testi kéjelgésben vagy a tisztaság elleni bármilyen bűnben. Uram, megbocsátom magamnak, hogy sokszor részegre ittam magam vagy kábítószereztem; hogy nem becsültem eléggé magamat és másokat, főleg a családom tagjait (szüleimet, testvéreimet, házastársamat és gyerekeimet). Megbocsátom magamnak, hogy hazudtam, csaltam, loptam. Megbocsátok magamnak minden erőszakos cselekedetet, főleg minden abortuszt.

Uram Jézus Krisztus, neked adok minden önmagamra irányuló negatív gondolatot. Az egész énemet Neked adom teljesen, és kérlek, bocsáss meg nekem, és én is őszintén megbocsátok magamnak azért, hogy nem szerettem magamat és nem szerettelek Téged önmagamban.

Uram Jézus, megbocsátok ANYÁMNAK és APÁMNAK minden bántást, amiben akarva vagy akaratlanul részesítettek: azt, hogy nem szerettek, nem figyeltek rám eléggé, nem beszéltek eleget velem, nem tették azt, amire nekem szükségem lett volna, nem értettek meg és nem támogattak (érzelmileg vagy anyagilag). Megbocsátom nekik, hogy éreztették velem vagy tudomásomra is hozták, hogy engem nem akartak, és csak teher, tévedés voltam az életükben, vagy nem ilyennek akartak. Megbocsátok nekik azért, hogy alkoholisták vagy kábítószerélvezők voltak, hogy veszekedtek, hogy nem becsülték eléggé egymást, a testvéreimet vagy engem, hogy érzelmileg, fizikailag, szexuálisan vagy szóban bántalmaztak. Megbocsátom, hogy elhagytak, hogy a nagyszülőkre bíztak, hogy nevelőszülőkhöz kerültem. Megbocsátom, hogy kritizáltak, hogy zavarba hoztak, hogy túl sokat követeltek tőlem, hogy túl szigorúan ítélkeztek fölöttem, hogy manipuláltak, hogy parancsolgattak, hogy nem védtek meg, amikor arra lett volna szükségem. Megbocsátom, hogy igazságtalanul bűntettek, hogy nehezteltek rám vagy nem fogadtak el engem, hogy egymáshoz nem voltak hűségesek, hogy elváltak és újra házasodtak. Uram, megbocsátok anyámnak, apámnak, és kérlek, hogy áldd meg őket most ebben a pillanatban!

Megbocsátom TANÁRAIMNAK, hogy sokszor nem szerettek, kigúnyoltak, lenéztek, rosszjegyet adtak, amikor pedig jól feleltem, megbocsátok ISKOLATÁRSAIMNAK, amikor megvertek, nem vettek be a társaságukba, rosszra tanítottak, visszaéltek bizalmammal, csalódást okoztak, becsületemben kárt okoztak, megloptak. Uram Jézus, én most mindezeket megbocsátom nekik, és kérlek, áldd meg őket.

Megbocsátom TESTVÉREIMNEK szeretetlenségüket és negatív cselekedeteiket. Megbocsátom, hogy elutasítottak, hogy hazugságokat beszéltek rólam, hogy haragudtak rám, hogy fizikailag és érzelmileg bántalmaztak, hogy versenyeztek velem szüleink szeretetéért.

Megbocsátok továbbá minden ROKONOMNAK azért, hogy beleavatkoztak a dolgaimba (üzlet, család, személyes ügyek), hogy kihasználtak engem, hogy becsaptak, hogy negatív érzelmeket tápláltak irántam. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

Megbocsátom HÁZASTÁRSAMNAK és GYEREKEIMNEK, hogy nem szerettek eléggé, hogy nem beszéltek velem eleget, hogy nem kaptam tőlük elég figyelmet, hogy nem fogadtak szót, hogy nem tiszteltek, hogy sokszor kigúnyoltak, nem támogattak, nem értettek meg. Megbocsátok nekik azért, hogy kihasználták egymást, másokat vagy engem; hogy ittak és kábítószereztek, hogy veszekedtek és verekedtek, és mindenért, ami engem zavart vagy bántott. Imádkozom értük és Isten áldását kérem rájuk!

Megbocsátom BARÁTAIMNAK és SZOMSZÉDAIMNAK, hogy nem támogattak és nem voltak rám tekintettel, hogy pletykálkodtak rólam vagy a családomról, hogy előítélettel voltak irántam, hogy a kölcsönt nem adták meg és a kölcsönkért holmit nem hozták vissza. Megbocsátok minden szeretetlen cselekedetet és azt, hogy bűnös viselkedésre bíztattak másokat vagy engem. Uram Jézus, megbocsátok nekik, és kérlek, hogy áldd meg őket ma!

Uram Jézus, megbocsátom minden PAPNAK, APÁCÁNAK, PÜSPÖKNEK (és a PÁPÁNAK is), hogy nem voltak kedvesek és barátságosak és nem nyújtottak segítséget nekem; hogy uralkodni akartak rajtam és nem szolgálni, hogy kicsinyesek és túl szigorúak voltak, hogy anyagiasak voltak, hogy rossz beszédeket mondtak, hogy rosszul tanítottak és hogy akarva vagy akaratlanul fájdalmat okoztak. Megbocsátom továbbá a KÖZÖSSÉG minden TAGJÁNAK, hogy nem fogadtak el, hogy hátrányos megkülönböztetéseket alkalmaztak, hogy pletykálkodnak és hogy egymást kinevetik. Imádkozom értük, Uram, és az áldásodat kérem rájuk!

Megbocsátom MUNKAADÓIMNAK (FŐNÖKEIMNEK), hogy nem fizettek nekem igazságos munkabért, hogy nem méltányolták a munkámat, hogy szeretetlenek voltak és igazságtalanok, hogy megaláztak és gúnyolódtak rajtam hitem miatt, hogy haragudtak rám és veszekedtek velem, hogy nem léptettek elő, hogy nem dicsérték meg a munkámat, hogy felmondtak és nem adtak nekem más munkát.

Megbocsátom az összes MUNKATÁRSAMNAK, hogy pletykáltak rólam, hogy a nyakamba sózták az ő munkájukat, hogy nem segítettek, hogy az én beosztásomra fájt a foguk vagy hogy igyekeztek megnehezíteni az életemet. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

Uram Jézus, most kérem a kegyelmedet, hogy meg tudjak bocsátani ANNAK A SZEMÉLYNEK, aki a LEGJOBBAN MEGBÁNTOTT, akiről azt mondtam, hogy neki soha nem fogok megbocsátani, annak, akinek a legnehezebb megbocsátanom. Én most elhatározom, hogy megbocsátok neki. Uram Jézus, kérlek, áldd meg ezt a személyt!

Köszönöm, Jézus, hogy segítesz megnyílnom a megbocsátás ajándékára, elfogadom azt és válaszolni rá, hogy végre lassan elkezdhetek megszabadulni a meg nem bocsátás rabságából.

Köszönöm, Szentlélek, hogy megvilágosítod a szívemet és az értelmemet, hogy megmutatod, kik azok, akiknek meg kell bocsátanom, és hogy erőt adsz a megbocsátáshoz.

Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy feltétel nélkül szeretsz engem. Segíts, hogy én is úgy tudjak szeretni és megbocsátani, mint Te!

Ámen.

2010. július 31. csütörtök, Sze 16 2010 

*Lisieux-i Szent Teréz imája

A megfeszített és föltámadott Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Mária Édesanyánk, kérünk, imádkozz velünk. Ámen.

*Lisiueus-i Szent Teréz imája a papokért

Imádság a papokért

Urunk, Jézus Krisztus, örök Főpap!
Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik! Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik Szent Testedet.
Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik.
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg, hogy ne tapadjanak a földi dolgokhoz.
Ó Jézus, segítsd őket növekedni azirántad való szeretetben és hűségben, hogy ne földiekhez ragaszkodjanak.
Add meg nekik a kenyér és a bor átváltozásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák.
Áldd meg áldozatos munkájukat és add hogy azbőségesen gyümölcsözzék.
Egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját.
Amen.

*Loyolai Szent Ignác imája

Fogadd el, Uram, szabadságomat. Fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Ámen.

*Loyolai Szent Ignác: A teljes önátadás imája

Vedd el, Uram, egész szabadságomat. Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el egész akaratomat. Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen.

2010. július 30. csütörtök, Sze 16 2010 

*Köszönjük neked…

Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy vendégünk voltál: Te vagy az Élet kenyere, szabadíts meg minket minden bajtól.
Ámen.

*Köszönöm Neked Uram, hogy adhatok

De Neked mit adjak, Uram?
Az imák könyörgéssel vannak tele.
Csupa kérés minden fohász.
Folyton csak kérni, sohasem adni…
Veled szemben így lenne helyes?
Önmagamat kéne adnom Neked. Az imáimat.
Adom is. De hogyan?
Ha minden rendben van, olykor még
a napi Miatyánkot is elfelejtem elmondani.
Bezzeg, ha baj ér,
nyomban térdre esem és segítségért rimánkodok.
Bocsáss meg, Uram.
És ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is.
Te, aki mindig segítesz, segíts most abban,
hogy segíteni tudjak Neked.
Hatalmas vagy, jól tudom.
Nem szorulsz az én segítségemre.
Mégis úgy érzem, minden ember segíthet Neked.
Azzal, hogy másokon segít.
Hogy enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kínt.
Ha csak egy embert sikerül megmentenünk,
ha csak egyetlen eggyel teszünk jót,
már azzal is a Te gondjaidon kevesbítünk.
Ha adunk annak, aki kér, Neked adunk Uram.
Bár mindig tudnánk ezt,
sose felejtenénk el, kósza percre se.
S ne felednénk az imát is olykor.
Add meg nekünk a mindennapi imát, Uram.
Köszönöm, hogy nap, mint nap
van miért hálát adnunk Neked.
Köszönöm, hogy imák teremnek bennem,
amelyekben feloldódhatok.
Köszönöm, Uram, hogy kérhetek és hogy adhatok.

Kunizter Szonja

*Krisztus lelke szentelj meg engem…

Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, és engedj Hozzád jutnom, hogy szentjeiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké.

Amen.

*Lehajoltál és megfogtad kezeimet

Lehajoltál és megfogtad kezeimet
Lehajoltál és megfogtad szívemet
Rám leheltél, fényedbe helyeztél
Bennem békét és szeretetet teremtettél
Köszönöm Néked
Köszönöm életadó Szent Szívednek
Köszönöm életedet
Dicsőség Szent Nevednek

(Sidó György)

« Előző oldalKövetkező oldal »