*Szenvedők esti fohásza

Istenem! te láttad, hogy a hajnal felköltekor velem ébredt föl bánatom, a fényes nap szomorú lelkem fölött ragyogott, s fájdalmamnak tanúja a szívem borújával összehangzó alkony is. Jóságos Atyám! adományodnak tekintem a szenvedést, melyet ma mindennapi kenyeremhez adtál; nem zúgolódom, nem panaszkodom bölcs rendelésed ellen… de te ismered a női szív gyengeségét, hogy oltalmad nélkül a fájdalom terhe alatt megszakadhat; te tudod, mily fájdalmasan jajdúl föl bennem az érzékenység; te látod, mily kevés vigasztalást nyújt a világ, mely hiú örömei között részvétlenséggel fordúl el a terhére való s alkalmatlankodó szenvedéstől; s mennyivel égetőbbé teszi kínomat, hogy azt nem is tárhatom föl mindenkor az emberek előtt, kik közül sokan tán úgy bánnának epedő lelkemmel, mint szent Fiaddal bántak, kínzó szomjuságában eczettel és epével itatván őt. De épen itt találom föl a vigasztalás igazi forrását; úgy tekintem jelen keservemet, mint egy csöppjét ama keserű kín-pohárnak, melyet Jézus egészen kiürített. Ott látom a kereszt alatt, fájdalom tengerében elmerűlve, a nőnem örökfényű dicső példányát, kit Isten irgalmas végzete isten-anyaságra magasztalt föl. Oh szenvedő Jézusom! a te drága véred hullása legyen az én sebhedt szívem gyógyító balzsama; add, hogy a rám mért keresztet azon megnyugvással viseljem bűneim elégtételeül, mint te viselted a keresztfát ártatlanúl az emberiség bűneiért. Sajgó szívem esdekel ugyan, hogy múljék el tőlem a keserű pohár: azonban ne az én akaratom legyen, hanem mennyei Atyádé; csak béketűrő szívet adj, hogy jelen fájdalmamat a te szent nevedért szívesen viseljem. Azok iránt pedig, kik nekem e keserűséget okozták, írts ki szívemből minden ellenséges indulatot, hogy őket azért, mint embertársaimat, igazán szeressem. Add úgy egyesítenem keservemet a te kínszenvedéseddel, mint a fájdalmas szűz Anya egyesítette a kereszt alatt, hogy ki veled egy akarok lenni szeretetben, hasonló legyek hozzád a szenvedésben is, és így bejuthassak az örökké tartó öröm országába, melynek ajtait a te kereszted nyitotta meg a hű szenvedőknek. Oh szenvedő Jézusom! ne hagyj el, fájdalmas szűz Anya! légy velem, Krisztus keresztének dicsőült hívei! könyörögjetek érettem, most és minden keserűségemben.

Amen.

*Szeretet Anyja és Királynője…

Szeretet Anyja és Királynője,
Te mindenki Anyja vagy,
Leborulva kérünk, járj közben értünk
Szent Fiadnál!
Esdekeld ki nekünk
A Szeretet kegyelmét,
Hogy minden ember szívében
A Szeretet lángja uralkodjék
A gyűlölet felett.
Szeretet Anyja és Királynője,
Hallgasd meg kérésünket. Ámen.

* Szeretlek Téged, édes Szűzanyám!

Szeretlek Téged édes Szűzanyám!
Teveled megoszthatom lelkem bánatát.
Te vagy csak nekem, senki más,
Mert lelkem fájó könnyeit Teneked hullatám.
Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek,
Csak Te törlöd le szememről a bánatkönnyeket!
Szűzanyám! Adj erőt, s hogy lelkem erős legyen!
Add, hogy Téged soha el ne veszítselek,-
Hisz’ édesanyám vagy és szeretlek nagyon!
Ha Veled lehetek, lelkem megnyugtatom,
És Te meggyógyítod lelkemnek sebeit.
Anyám vagy Te, s én gyermeked vagyok,-
Én hiszem, hogy az is maradok!
Édes Szűzanyám! Add rám áldásodat,
Hogy míg csak élek dicsérhessem
Szeplőtelen tisztaságodat! Ámen

*Szűz Máriához…

Ha valami fáj, neked panaszkodom,
kinek mondhatnám, halgass meg,
édes Szűz Anyám!
Nehéz óráimban adj nekem erőt,
hiszen Te vigasztalsz,
sok-sok szenvedőt.
Nálad minden bűnös oltalmat talál,
a benned bízóknak nem fáj a halál.
Tőled távozóknak bánatuk
soha nincs,
akik arra kérnek: Mária segíts!
Hozzád imádkozók, árvány anyja vagy,
akinek jósága véghetetlen nagy.
Téged dícsérni nem szűnik a szám,
emelj magadhoz, édes Szűz Anyám!
Amen.

Reklámok