*Szent Patrik reggeli imája

Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
Erőben kelek fel,
Krisztus születésének és keresztelésének,
megfeszíttetésének és sírbatételének,
feltámadásának és mennybemenetelének,
másodszori eljövetelének erejében kelek föl.
Erőben kelek fel,
körülvesznek az ég és föld erői,
a Nap és Hold fényei,
a tűz és villám ragyogása,
átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása.
Erőben kelek fel,
lábam alatt a Föld szilárdsága,
megerősít a sziklák keménysége.
Erőben kelek fel ma reggel,
és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át,
Isten őrködő szemére,
Isten figyelmes fülére,
Isten oltalmazó kezére,
Isten közbenjáró igéjére,
Isten kinyújtott fegyverére,
Isten őrködő pajzsára,
Isten szabadító seregére bízom.
Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
Ő oltalmazzon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától,
mindentől ami árt, közel vagy távol,
Ha egyedül vagyok és ha másokkal.
Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen
testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól,
Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól,
az istentelenektől és a közönségesektől.
Krisztus velem – Krisztus előttem – Krisztus bennem.
Krisztus alattam – Krisztus jobbomon – Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.
Krisztus legyen, ahol fekszem,
Krisztus legyen ahol állok
Krisztus legyen ahol ülök,
Krisztus a magasságban – Krisztus a mélységekben – Krisztus a tágasságban.
Ő szóljon hozzám mások ajkával,
Ő tekintsen rám mások szemével,
Ő hallgasson engem mások fülével.
Krisztus, én Uram! – Krisztus, én Megváltóm!
Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában.

*Szentgyörgyi Albert imája

Uram!
Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem
A teremtés rámeső zugát,
Hogy fénnyel, meleggel
Jóakarattal és örömmel
Töltöm meg világomat!

AMEN

*Szentgyörgyi Albert imája

Uram!Nagyobb vagy, mint alkotásod!
A Te hazád a Világmindenség!
És én magamhoz hasonlónak véltelek?
Gonosznak, kapzsinak és hiúnak?
Ki dicséretemre és áldozataimra vágyik,
Megbosszulja csekély vétségeim,
Kinek én kell, hogy házat építsek,
Míg embertársaimat hajléktalan hagyom.
Isten! Hadd dicsőítselek azzal,
Hogy teremtésednek rámbízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom a földi létet fénnyel, melegséggel,
Jóakarattal és boldogsággal.

AMEN

*Szentlélek szólítások

Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!
Tüzeddel gyújts lángra engem!
Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem! Bűneimtől tisztíts meg engem!
A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!
Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!
Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!
Kegyelmed sugara érintsen meg engem!
Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!
A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!
Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké. Ámen.

Reklámok