* Szent Donát püspök és mártírhoz

Imádkozzál érettünk Szent Donát püspök és mártír, hogy megmeneküljünk a mennykőtől, és égi háborútól. Könyörögjünk! Irgalmas örök Úr Isten, kinek kezében vannak az elemek minden teremtmények, melyekkel tetszésed szerint rendelkezel. Téged alázatosan kérünk, hogy a felhők a felhők káros erejét eloszlatván, Szent Donát püspök és mártír esedezése által, tőlünk a veszedelmes mennydörgést, villámot és minden kártékony förgeteget kegyesen eltávoztatni és mennyei oltalmaddal minket és házainkat, szántóföldjeinket és szőlőinket, mezeinket és kertjeinket megőrizni méltóztassál, hogy Szent Donát püspök és mártír könyörgése által a villámütéstől, jégesőtől, forgószéltől és a förgeteg minden veszedelmétől megszabadulva óhajtott csendességben biztosan éljünk és Szent Nevedet dícsérjük, és magasztaljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

*Szent Ferenc: Laudes Dei Altissimi

1 Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
2 Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
3 Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.
4 Te vagy a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
5 Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
6 Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

Amen

*Szent István királyhoz

Isten, ki nemzetünk kebelében Krisztus igaz hitének világát Szent István első királyunk apostoli buzgósága által felderülni engedted, és kegyelmed jeléül szentünknek jobb kezét az enyészettől csodálatosan megóvtad, nekünk szent emlékül meghagytad: adjad, kérünk, hogy mi is e katolikus szent hitet, melyet ő tanított és tartott, megőrizzük és az p esedezésére mi a Magyarhon hű fiai, magunk közt a béke, szeretet és egyetértésben éljünk; földi vándorlásaink után pedig a mi szent királyunk védőszárnya alatt Hozzád, minden örömök honába jussunk.
Ó szent István király, ki koronádat a mennyország Királynéjának, mint Hazánk dicső Pátronájának fölajánlottad, járj közben Szűz Máriánál, a keresztények segítségénél, hogy tőlünk a fenyegető veszedelmeket elhárítsa, és mutassa magát valóban Magyarország Védőasszonyának. Ámen

*Szent Patrik mellvértje

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét
a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség Teremtőjében.

Magamra öltöm a mai napon a hatalmat, mely Krisztus megtestesülésében és keresztjében,
feltámadásában és mennybemenetelében van, valamint eljövetelében a világ megítélésére.

Magamra öltöm a mai napon az erőt, mely a szeráfok szeretetében, az angyalok engedelmességében, a
pátriárkák imádságában, a próféták jövendölésében, az apostolok prédikációjában, a mártírok
hitében, a szüzek tisztaságában, a szent emberek tetteiben van.

Magamra öltöm a mai napon az ég erejét, a nap ragyogását, a hó fehérségét, a tűz lobogását, a
tenger mélységét, a föld szilárdságát, a sziklák keménységét..

Magamra öltöm a mai napon
Isten fényét, hogy vezessen engem,
Isten bölcsességét, hogy tanítson engem,
Isten szemét, hogy vigyázzon rám.
Isten fülét, hogy hallgasson rám,
Isten szavát, hogy szóljon hozzám,
Isten kezét, hogy oltalmazzon engem,
Isten szárnyát, hogy beborítson engem.
Magamra öltöm a mai napon a bűn kísértései ellen, minden rám törő gonosz ellen, ki közelről vagy
távolról, egyedül, vagy többedmagával támad engem.

Krisztus legyen velem,
Krisztus legyen mellettem,
Krisztus legyen bennem,
Krisztus legyen mellvértem,
Krisztus legyen pajzsom,
Krisztus legyen sisakom.
Krisztus legyen minden ember szívében, ki rólam beszél!
Krisztus legyen minden ember ajkán, ki hozzám szól!
Krisztus legyen minden szemben, amely rám tekint!
Krisztus legyen minden fülben, mely engem hallgat!

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét
a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség Teremtőjében.

Az üdv az ÚRÉ, a szabadítás az ÚRÉ, a megváltás KRISZTUSTÓL jön.
Üdvözítésed, a mi URUNK, legyen velünk mindenkor. Ámen.

Reklámok