2010. május 22. péntek, máj 21 2010 

Urunk, Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy megmentettél minket a halálból, hogy veled együtt élhessünk örökké, a te szeretetedből és kegyelmedből. Ámen.

Urunk, kérünk a társadalmi különbségek enyhítéséért. Azért akinek van, hogy adjon, és aki szűkölködik, kaphasson. Kérünk Téged, hogy ne legyen semmiféle uralkodás egymáson. Adj erőt Urunk az igazságért harcolóknak és kellő bölcsességet, cselekedeteket a cselekedetek és megfelelő szavak véghezviteléhez. Ámen

Urunk, kérünk add, hogy le tudjuk küzdeni emberségünk korlátait, kétkedéseinket és ellenvetéseinket, és hogy képesek legyünk bizalommal a te kezedbe letenni életünket! Ámen.

Urunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen

Urunk! Te jó vagy. Hadd ismerjünk meg téged! A te szereteted és jóságod minket is jóra indít. Te óvj meg a gonosz utaktól. Ámen.

Urunk, védj meg minket minden napon és légy nekünk jó Pásztorunk!

2010. május 21. péntek, máj 21 2010 

Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy abban a pillanatban, amikor döntenünk kell, helyesen tudjuk mérlegelni a dolgokat! Nagy ára lehet egy-egy felelősségteljes döntésnek, ezért kérünk légy mellettünk megtartó erőddel Mennyei Édesatyánk. Segítsd, kérünk azt a „bolondot” is, aki még nem látta meg a Te dicsőségedet, hogy észrevegye milyen fontos a Veled való közösség. Ámen

Urunk! Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem figyelünk oda igédre. Lelkünk ilyenkor olyan, mint a sziklás föld. Nyisd meg szívünket igéd meghallására, és add, hogy termékeny talajba hulljanak a te mennyei magjaid! Ámen.

Urunk! Hiteles vezetőkért imádkozunk Hozzád! Kérünk, adj ilyen embereket minden közösség élére. Legyen az család, gyülekezet, falu, város, vagy akár egy egész ország. S add, hogy mi is élen járjunk ebben a nem kis feladatban a magunk helyén, ott, ahová állítottál! Ámen

Urunk imádkozunk gyermekeinkért! Tanítsd és vezesd őket az ő útjaikon mindennap! Légy azokkal, akiket gúny ér az iskolában, mert nem a modern világ csábításai szerint élnek és gondolkodnak. Tedd őket áldássá, Lelkedet úgy várják. Vezesd őket, hogy később jó példaképpé váljanak és az Igéd fényében élhessenek. Ámen

Urunk Istenünk! Oly gyakran esünk kétségbe, kiáltozunk, vádaskodunk: miért? Add nekünk békességedet, hogy életünkkel téged szolgáljunk, készek legyünk a jóra, azt tegyük, ami előtted kedves, és dicsérjünk téged. Ámen.

URUNK, ISTENÜNK! ŐRIZŐ PÁSZTORUNK!
TE látod, mennyi baj, veszély leselkedik ránk és embertársainkra magunk és mások ügyetlensége, felelőtlensége, bűnei miatt. Őrizz meg mindnyájunkat a technika áldásai és átkai között. Hadd bízzuk Rád útjainkat, céljainkat, idegrendszerünket és eszközeinket is. Könyörülj rajtunk és rohanó utitársainkon – kegyelmedért! Ámen.

Urunk, Istenünk! Szükségünk van rád életünkben. Nem szeretnénk veled szembehelyezkedni, sőt óhajtjuk, hogy velünk jöjj életünk minden ösvényén! Áldásod és kegyelmed legyen velünk ma is! Ámen

Urunk, Istenünk! Te újabb esélyt adtál e nemzetnek, hogy igaz úton járjon, szabadulhasson a hazugoktól, a pénz és hatalom bálványait imádóktól. Igazságos ítéletet hozz rájuk, hogy ők is belássák törpeségüket, és alázattal éljenek tovább, megbocsátást kérve tőled és a megalázottaktól. Ámen
(P.M.)

2010. május 20. péntek, máj 21 2010 

Uram, olyan sokszor kilátástalannak látom a helyzetemet, az elkeseredés tölti be szívemet. Köszönöm, hogy ilyenkor szeretettel lehajolsz hozzám. Add, hogy megértsem biztató szavaid,adj tiszta látást a bűnöktől elhomályosult szememnek és adj hálát szívemben azért a kegyelemért, amit érdem nélkül rám áraszt véghetetlen szereteted. Ámen
(BM)

Uram! Segíts, hogy előtted való helyességgel tekintsek gyermekeimre! Nem az enyémek ők, hanem a tieid! Tehát nekem fokozatosan el kell engednem őket és hagynom kell, hogy önállóak legyenek. Szeretetem nem lesz kevesebb akkor sem, ha már fizikailag távol lesznek tőlem, de segíts ezt jól elhordozni és feldolgozni. Továbbá adj erőt ahhoz, hogy megtaláljam a hasznosságot családomban, gyülekezetemben! Ámen

Uram, szereteteddel teremts békét bennem, mely beborítja életem. Ámen.

Uram! Szeretnék Rólad bizonyságot tenni. A Te erőddel, a Te Lelkeddel. Ajándékaidat csak eltékozolni tudtam, s nem akartam emlékezni, hogy egyszer meg kell állnom ítélőszéked előtt. S egyszer az elvégzett és el nem végzett munkáról be kell számolnom. Köszönöm a kegyelmi időt, hogy ma még Eléd járulva kérhetem újra ajándékaidat, s állíts feladatom végzésének helyére. Ámen

Uram, szeretném Neked adni összetört életem, s kérlek, fogadd el bűneimet! Köszönöm, hogy a legtökéletesebb áldozatot érettem is bemutattad a kereszten. Ámen

Uram, te vagy a Krisztus. Te vagy minden kezdete és vége. Ámen.

Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szüntelenül
mindenféle jót bőséggel, és te őrizel meg minket
kegyelmesen naponként minden gonosztól. Kérünk téged,
add nekünk Szentlelkedet, hogy mindezt teljes
szívünkkel, igaz hitben felismerjük, és kegyes
jóságodért s irgalmadért hálát adjunk most és örökké.
Jézus Krisztusért, a te Fiadért, ami Urunkért. Ámen.
(Luther)

Urunk abban a hitben és bizalomban élhetjük mindennapjainkat, hogy ha valahol igazságtalanság történik, Te ott vagy és helyreállítod. Tudjuk, a Te ítéleted nem emberi, így nem emberi gondolkodás szerint teszed azt, hanem a Te akaratod szerint. Kérünk Urunk azokért, akik gonoszat gondolnak, tudjuk, Te azt jóra véled fordítani. Légy Te az ő őriző pásztoruk, hogy belátásra térjenek. Ámen

2010. május 19. péntek, máj 21 2010 

Uram, kérlek téged, add meg nekem, hogy sohase feledkezhessem el a te kegyelmedről! Hiszen az éltet, az ad végső célt életemnek. Szentlelked vezetése alatt éljek, úgy, mint aki nem hiába kapta kegyelmedet. Ámen.

Uram! Ki adtad a múltat,
Szerezted a jövőt, mutattad az utat;
Légy lámpásunk sorsunk éjjelében,
Élhessünk e szerető Tenyérben
Hűst adó fényed alatt,
Néhány társunk ki maradt
Hű és kedves előtted,
Kikért az ég kárpitját szőtted,
S Fiad testét törted,
Szövetséget hoztál köztünk, s Közted.
Építs várat Ígédből ,
Kőből, vérből, keresztből…
Segíts rút szívünknek hálát zengeni
Maradék magyaroknak megmenekedni.

Uram, köszönjük, hogy nem vagyunk, egyedül, hogy szerető testvéreket adtál mellénk, és hogy szerető Krisztust adtál értünk. Ámen.

Uram! Köszönöm, hogy a nagyobb utat te tetted meg felém. Kérlek lelked által, segítsd az első lépést megtennem! Ámen.

Uram, Krisztusom! Hálás vagyok neked azért, hogy megváltásod által képessé tettél engem arra, hogy szeretni tudjalak téged, az Atyát, minden embertársamat és azt a feladatot, amit elém célul kitűztél. Tudom, hogy a magam erejéből még a legkisebb parancsolatot sem tudnám megtartani. Add, Uram, a te végtelen és kegyelmes szeretetedet! Ámen.

Uram, legyen meg rajtunk a te akaratod!

Uram, ne légy távol tőlem, siess segítségemre!

Uram! Olyan jó, hogy szeretettel figyeled minden lépésünket, hogy számon tartod örömeinket és nyomorúságunkat! Áldunk ezért a gondviselő szeretetedért!

FIGYELMEZTETÉS péntek, máj 21 2010 

“Óh, király! Ne menjen el teveled az Izráel serege, mert az Úr nem lesz Izráellel.” 2Krónika 25,7

Amásia messze elmaradt már az Istennek való engedelmességtől. Lehet, te is kiskirály vagy a saját birodalmadban, ahol uralkodni akarsz. Az Ige hozzád küldetett most Isten emberén keresztül, aki leírta a Krónikák könyvét. “Ne menjen el veled az Izráel serege, mert az Úr nem lesz Izráellel.” Hagyd el a felemás igát, küldd el azokat, akikkel nincs Isten. Akár barátod, üzlettársad, akármilyen hasznos is a számodra. Ne bánjad, ha elveszíted a legjobb munkatársadat, ha nem lehet vele Isten. Ne ijedj meg, ha elveszíted azokat, akikben eddig bíztál. Kire vagy mire nézve mondja most ezt neked Isten? Divatos szó lett most az együttjárás. A szerelemre, a barátságra értik. Kire mondja most az Úr, hogy ne menj vele, ne járj együtt olyannal, akivel nincs Ő. Ha nem lesz vele, veled sem, amint összekötöd magad vele. Istenben legyen teljes a bizalmad. Ha nem bízod magad teljesen Reá, akkor kell még valami. Mint Amásiának is Izráel serege. Lehet, azért nem tud megáldani az Úr, mert nem Tőle vársz mindent. Nem Ő a mindened. “Mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik” (Acs 2,21). “Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lesz” (Péld 18,10). Menj magad, mondja Isten embere, légy bátor, különben vereséget szenvedsz. “Mert az Isten hatal-mában van mind a segítés, mind a megveretés.” Isten tud segíteni, de el is tud ejteni. Küldött Valakit, Akivel együtt járhatsz, Aki nem messze van, fönt az égben, hanem melletted. Isten felajánlja, hogy segítséged lesz Jézus Krisztus által.

ISTEN EMBERE péntek, máj 21 2010 

“Eljött pedig az Isten embere őhozzá…” 2Krónika 25,7

Amásia százezer vitézt fogad fel, száz tálentum ezüstért. Az “annak felette” mindig sokba kerül. Lehet, hogy erőben, időben. Még inkább az Úrral való kapcsolatunkban. Isten adott éveket, évtizedeket. Mire használod? Egyszer minden kihullik a kezedből, amit vettél. Amásia Isten drága pénzén nagyságot, dicsőséget akart venni. Itt a rettenetes váltó, amin keresztülment, és kisiklott az élete. A nagyravágyás, a gőg bepiszkolja a szívet. Ítélkezővé, kritikussá teszi. A legnagyobb magaslattá válsz saját életedben! Ézs 14,12 mondja: “Miért estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia!?” Amásiának mondhatják: “Levágattál a földre, aki népeken tapostál!” Isten gyermekei alább szállnak, alá… alá… alázat. Jézus mindig az utolsó úton járt. Ne akarj többet, nagyobbat! Ez a szennyes szív cselekedete! Most látszik Amásiánál, ami már nem teljes, nem tiszta szívből van. Úgy szeretem Istent, hogy küld egy embert, aki nem hízeleg, nem mond szépeket, hanem mindent megmond Amásiának. Isten csak a saját embereit tudja használni. Ő nem használ “annak felette”. Tudja, hány embere van. Más szolgáit nem használja. Amíg kettős az életed, Istennek is szolgálsz, a Mammonnak is, addig nem használhat. Ő annak felette, akik igazán Néki adták életüket, senkit nem használ. Lehet, hogy nagy képességeid vannak, de értsd meg most Isten szavát: amíg kettős szolgálatban vagy, nem használhat. Mondd ki komolyan: Uram, a bűn, a test embere voltam, az élvezetek, a dicsőség embere, önmagam embere. Szeretnék Isten emberévé lenni, aki nem szolgál másnak, csak egyedül az Úrnak.

ANNAK FELETTE péntek, máj 21 2010 

“Összegyűjté azért Amásia Júda népét, és választott közülük… fegyverfoghatókat… Annak felette az Izraeliták közül százezer erős vitézt fogadott fel, száz tálentum ezüstön.” 2Krónika 25,5-6

Amásia rendet tesz országában. Előbb a múltat rendezte, most a birodalmát. Rend van-e abban a szolgálatban, birodalomban, amit rád bízott az Úr? Elsősorban férj és feleség között. A rád bízottak a házad népe. 1Tim 3,5 mondja: “Ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?” Hogy állsz meg gyermekeid között? Isten a rend Istene. Akarata szerinti rend van az életedben? Minden külső rendezettség belülről árad ki. Amásia megnézte, milyen hatalommal rendelkezik, megszámolta harcosait. Tudod-e, hogy mire hívott el Isten, és mire adott felülről való erőt és hatalmat? Nem járunk-e úgy, mint Amásia, hogy többet akart annál, mint amit Isten adott? Megállapította, mi az, amit kapott, hatalmat, anyagi képességeket, és nem volt elég neki. Szeretném komolyan aláhúzni: “annak felette”! Amit Isten adott, használjuk igazán – de többet soha ne akarjunk. Jobbnak látszani, többet mutatni, jobban szerepelni. Amásia életében rettenetes bűn volt a dicsőségvágy. Soha ne akarj annak felette élni, szolgálni, mint amit Isten beléd helyezett. Elégedj meg azzal, amit az Úr adott. Baj lesz abból, amit annak felette akarsz. Élj abban a keretben, amit Tőle kaptál, de annak felette soha! Ne próbálj a magad feje fölött élni. Hívőbbnek, imádkozóbbnak látszani. A mindig följebbnek soha nincs határa. Isten határt szabott mindnyájunknak. Élj a határaidon belül, és ne akarj többet és nagyobbat!

MAGASLATOK péntek, máj 21 2010 

“És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt; de nem tiszta szívből.” 2Krónika 25,2

Egyéb fordítások így mondják: “nem teljes szívből.” Sok ember megtér, odaadja magát az Úrnak, de nem teljes szívből. Itt volt a baj Jósiásnál, és megtanulta tőle Amásia is: nem rontotta le a magaslatokat, azok megmaradtak az életében. Minden az Úrnak, az Úr szerint, és közben állnak a magaslatok, amin áldoznak. Az is-is életveszélyesebb, mint az Istentől teljesen elfordult élet. Egy Pál apostolnak, aki üldözi az anyaszentegyházat, könnyebb megtérni, mint Joásnak vagy Amásiának. Az Úr a magaslatokat szeretné most megítélni életünkben. Lehet, igyekszel mindent megtenni, ami Istennek kedves. De Istennek soha nem elég a kilencven százalék. Testvér, mit nézel, mit hallgatsz, milyen magaslatokra nézel föl? Még mindig áll a kereszt mellett a magaslat?! Mire fordítunk még időt, erőt Rajta kívül? Még dönthetsz teljesen Jézus mellett. Talán még nem vagy annyira rabja a szórakozásnak, az élvezeteknek. Egy bennszülött király a környező ország követeit fogadta. A misszionárius beüzent: Isten követe vagyok. A király mindent leállított, és azt mondta: Tessék! Isten követének mindig elsőbbsége van. Nálad is?! Isten Igéjének, a neked szóló prédikációnak elsőbbsége van? Ő az, akit reggel legelőször meghallgatsz, vagy talán csak este – ha jut még rá idő? Nagyon félek, hogy te vagy Amásia! Amikor elfogadtad Jézust, amikor bűneiddel hozzá mentél, kedves dolgot cselekedtél. Akkor Ő volt a mindened. Egyetlen kérdésed volt: mit akar az Úr? A le nem rontott magaslatok mindig több időt és erőt követelnek.

EZ MEGMAGYARÁZ MINDENT péntek, máj 21 2010 

“Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk” (Jn 17,21).

Ha magányos úton jársz, olvasd el János 17-et! Ebből világosan megérted, miért vagy ott, ahol vagy: Jézus azért imádkozott, hogy mint Ő, egy légy az Atyával. Segítesz-e Istennek abban, hogy meghallgassa ezt az imádságot, vagy más célt tűztél ki magad elé? Amióta tanítvánnyá lettél, nem lehetsz többé olyan független, amilyen ezelőtt voltál.

Istennek nem az a célja, hogy feleljen imádságunkra, de az imádság által fel tudjuk fogni Isten elgondolását, és ezt teszi világossá a főpapi ima (Jn 17). Egyetlen imádság van, amit Istennek meg kell hallgatnia, ez Jézus imádsága: “Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk”. Ennyire szorosan egyek vagyunk-e Jézus Krisztussal?

Isten nem törődik a mi terveinkkel; nem kérdi meg: “Akarsz-e átmenni ezen az elhagyatottságon, ezen a felforduláson?” Ő megengedi ezeket, hogy a célját elérje. Ezek a dolgok, amiken így át kell mennünk, vagy szelídebbé tesznek, jobb, nemesebb férfiakká és nőkké, vagy még gáncsoskodóbbak, hibakeresőbbek, még inkább a magunk útjához ragaszkodók leszünk. A velünk történő dolgok vagy gonoszokká vagy szentekké tesznek. Ezt pedig az dönti el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ha azt mondjuk: “Legyen meg a te akaratod”, elnyerjük a János 17 vigasztalását; az a tudat vigasztal, hogy a mi Atyánk a maga bölcsessége szerint cselekszik. Amikor megértjük mit akar Isten, többé nem leszünk hitványak és cinikusok. Jézus nem kevesebbet kért a számunkra, mint a vele való teljes egységet, mint ahogyan Ő egy volt az Atyával. Sokan távol állunk még ettől, de Isten mégsem akar magunkra hagyni, amíg eggyé nem leszünk vele, mivel Jézus imádkozott ezért az egységért.

A HIT ISTENI KÖVETKEZTETÉSEI péntek, máj 21 2010 

“Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek” (Mt 6,33).

Mihelyt Jézusnak e szavait mélyebben átgondoljuk, úgy találjuk, hogy ezek a legforradalmibb állítások, amiket emberi fül valaha is hallott. “Keressétek először Isten országát.” Mi, még akik a legszellemibben gondolkoznak is, fordítva következtetnek. “De élnem kell, ennyi meg ennyi pénzre van szükségem, ruházkodnom kell, ennem kell… azaz életünk fő gondja nem Isten országa, hanem hogy hogyan rendezzük be ügyesen az életünket. Jézus megfordítja a sorrendet: először Istennel jussatok helyes kapcsolatba, maradjon ez életetek legfőbb gondja, soha ne tegyétek a hangsúlyt más dolgokra!

“Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől…” Urunk megmutatja, hogy az Ő szemszögéből nézve milyen értelmetlen a megélhetéshez szükséges eszközök miatt aggodalmaskodnunk. Jézus nem azt mondja, hogy áldott az, aki semmivel sem törődik; az ilyen ember bolond. Jézus azt tanította, hogy a tanítvány legfőbb gondja az Istennel való kapcsolata legyen, és ehhez képest minden másra csak gondos gondtalansággal nézzen. Jézus azt mondja: “Az étel és ital gondját ne engedd uralkodó tényezővé lenni életedben, hanem állandóan Istenre figyelj.” Sok ember felelőtlenül nem törődik azzal, mit egyék és mit igyék és emiatt veszteséget szenved; nem törődnek azzal sem, mibe öltözzenek. Úgy járnak-kelnek, mint akiknek semmi dolguk; nem törődnek földi ügyeikkel, de Isten felelőssé teszi őket érte. Jézus azt mondja: legyen az életünk legnagyobb gondja az Istennel való kapcsolatunk, minden egyéb csak a második helyen jöhet számításba.

Keresztyén életünk legszigorúbb iskolája, hogy megengedjük a Szent Szellemnek: hozza összhangba életünket Jézusnak ezzel a tanításával.

Következő oldal »