2010. április 5. hétfő, ápr 5 2010 

Hálát adunk neked Atyánk a te igéidért, ami minket gazdagít, megörvendeztet, megnyugtat. Tiéd a dicsőség mindenért. Ámen.

Hálát adunk neked és arra kérünk, hogy ismertesd meg magadat minden embernek. Mi csak kérünk téged, de, hogy mi a te terved  azt nem tudhatjuk. Dicsőség neked mindenért. Ámen.

Hálát adunk Uram amiért felhívod  figyelmünket arra, hogy a szeretetnél nincs nagyobb parancsolat. Jézus nevében imádkozunk minden emberért, hogy győzzön, a szeretet a földön.Ámen…

Hálát adunk Uram azért, hogy Jézusban eljött a világosság a földre, van aki megszabadít a terhek alól, ámen.

Hálát adunk Urunk a bátorító szavaknak, és elutasítunk minden keserűséget, határozatlanságot, mint a te gyermekeid .A kegyelmedtől el nem szeretnénk távozni, ezért kérünk téged segíts nekünk megmaradni azon az úton amin elindultunk. Segíts, hogy hitünk szilárd maradjon. Akármilyen problémánk van, legyen az testi vagy lelki fájdalom, te légy aki vigasztalást, erőt adsz nekünk, hogy gyógyulás legyen az testünknek,lelkünknek.. Dicsőség neked mind örökké. Ámen.

Hálát adunk Urunk, hogy mindenre gondoltál, és ígéreteid minket megerősítenek. Köszönjük, hogy így szereted az embert, nem kérsz érte semmit, csak azt, hogy fogadjon el téged, és ragaszkodjon hozzád. Te kitárod karodat felettünk, mint a sas a szárnyát, és vigyázol ránk. Köszönet ezért, és dicsőség Neked. Ámen.

Hálával olvassuk Uram a te beszédedet amit nekünk a mi és mások megigazulására írattál.
Kérünk téged hallgasd meg a mi imáinkat, és légy segítségünkre, ámen!

Hallgassunk az üdvösség szerzőjére, mert szájából igazság, békesség, szeretet szólt.Úgy gondolom, az Isten országát meglátni nagy kiváltság számunkra.Ámen

Reklámok

2010. április 4. hétfő, ápr 5 2010 

Hadd adjunk hálát Uram azért a kegyelemért, ami eddig hordozott bennünket. Köszönjük, hogy csak kegyelmed által vagyunk, akik vagyunk. Kérünk, hogy hadd áradjon sokkal teljesebben életünkbe ez a szeretet, hogy átformálhass. Hadd tudjunk engedni ennek a szeretetnek. Ámen
(T.L.)

Hadd kérjünk most Uram arra, könyörülj meg rajtunk, és végezd bennünk a Te elkezdett munkádat, és segíts, hogy sehol ne akadályozzunk ebben. Kérünk, győzzél rajtunk Igéd és Szentlelked által. Szeretnénk most Tőled kérni Uram, hogy minden hadd hátráljon meg a Te Lelked előtt, és végezd a munkádat a Te dicsőségedre. Ámen
(T.L.)

Hála és dicséret a mi Urunknak és megváltónknak. Ámen.

Hálát adok Istenem hogy szolgálatodba fogadtál és tehetek valamit én is terveid véghezvitelében.Köszönjük, hogy békében tehetjük ezt, és imádkozunk azokért a testvéreinkért akik megprobáltatásban végzik ezt a munkát. Segítsd meg őket Uram, ámen!

Hálát adunk azért Édesatyánk, hogy Jézusban mindennel megajándékoztál, amire szükségünk van. Hadd dicsőítsünk azért, hogy Benne minden a mienk lett, ennek és a jövendő életnek ígérete. Segíts, hogy megmaradhassunk Őbenne. Áldd meg a napunkat, és amire még szükségünk van, mondd el nekünk. Köszönjük, hogy tudod kik vagyunk. Áldunk Úr Jézus, hogy tudsz velünk beszélni. Ámen
(T.L.)

Hálát adunk és köszönjük a kegyelmet amit Atyánk a Jézusban adtál nekünk. Köszönjük az elhívást, és azért esedezünk, hogy a mi szeretteink is megismerjenek Téged.
Ámen!

Hálát adunk és köszönjük neked Uram azt a sok jót, amit tettél, és azt, hogy a pogányokhoz is elküldettél. Benned van reménységünk, mert amiket olvasunk az írásokban, azt mind ma is megcselekszed, csak hinni kell és engedelmeskedni neked.
Dicsőség Istennek, és hála az ő fiának. Ámen.

Hálát adunk, hogy a te erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked  Uram .Ámen.

2010. április 3. hétfő, ápr 5 2010 

Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm Neked szerető gondviselésedet,s mielőtt szánkon volna a kérő szó, Te már pontosan tudod, mire van szükségünk! Köszönöm, hogy a győzelem zászlaját adtad a kezükbe, hogy azt lobogtathassuk és tűzhessük ki életünk minden területére! Kérlek, segíts minket használni ezt a zászlót, hogy soha senki se téphesse ki a kezünkből, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk, hanem győztesként tudjuk lobogtatni minden helyzetben! Köszönöm, hogy olyan Mennyei apukánk van, aki a földi édesapánknál leírhatatlanul jobban szeret minket! Köszönöm, hogy a Mennyei család gyermekei lehetünk! Köszönöm, hogy addig formálsz minket, amíg hétszer tisztított ezüstökké nem válunk. Ahogy a fazekas az agyagot, Te is úgy munkálsz meg minket, s egyenként formálsz minden kis agyagedényt, míg el nem érik a Neked tetsző formát! Tied minden dicsőség, Jézus nevében. Ámen
(Baksa Lívia)

Drága mennyei Atyánk adj nekünk szerető szívet a meg nem tért szeretteinkért, ismerőseinkért, adj bölcs beszédet  hozzá!. Ámen.

Drága mennyei Atyánk! Nehéz tiszteletet adni azoknak, akikről úgy érezzük, hogy ellenünk cselekednek. Mégis tiszteljük a Te akaratodat és bízunk abban, hogy minden rossz és hibás döntést, melyet vezetőink elkövetnek, helyre fogod állítani. Bocsáss meg ha tiszteletlenek voltunk velük szemben,ha szüleinknek ellent szóltunk, gyermekeinket hibás módon neveltük, a szegényeket, elesetteket lenéztük. Bocsáss meg azért amiért előbbre helyeztük magunkat származásunk miatt, és esetleg megvetettük a tudatlan, egyszerű embereket. Segíts abban, hogy más vallások követőit ne ellenségként kezeljük, hanem olyan emberekként, akik eltévedtek és a széles úton járnak a keskeny helyett, és nekünk kell megmutatni nekik a helyes utat. Adj nekünk Uram helyes vezetést hibáink felimerésére és azok elhagyására. Segíts minket abban, hogy tiszteletben tudjuk tartani a Te törvényeidet, parancsolataidat, és áldásodban élhessünk. Jézus nevében, ámen.

Drága teremtő Atyám az Úr Jézus nevében könyörgünk hozzád, vedd el a fátyolt a testvéreink szeméről, és nyilvánítsd ki a te tanításodat.Azokat az embereket akik még nem ismernek téged, segítsd meg őket, hogy   megtaláljanak téged, ámen.

Életnek Ura, formáld át világi vágyaimat, hogy a te néped és országod iránt buzgólkodjak. Ámen

Elhallgatni és meghallgatni,
mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéből kapni,
Isten-csendjében megmaradni.
Füle Lajos

Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen

Fogd meg a Teremtő kezét,
ne nézz mást, csak a szemét.
S elhamvad az ellen,
minden alattomos jellem,
mely károdat lesi,
de csendben dolgát teszi,
s szeretettel igazgat a Gondviselő,
kétségben nem hagy Ő,
mögötted áll, átölel,
tán azt hiszed nem jön el.
Lehet az is, hogy meginogsz,
mégis csodálkozni fogsz,
mikor elbukik az ármány,
s téged tovavisz a szárnyán: A KEGYELEM

2010. április 2. hétfő, ápr 5 2010 

Add jó Urunk, hogy őszinte szívvel és ne megszokásból, vagy ránk erőltetett környezeti „kényszerből” keressünk Téged, hogy napi kapcsolatot tudjunk kialakítani Veled, s így Te jól tarthass minket a kopár földön is! Ámen (Csatári Anikó)

Áldunk és magasztalunk Atyánk ezért a döntésedért, hála és dicsőség neked, mindörökké, ámen.Kérünk téged, hogy akik felé szolgálunk ne magunkért hanem ő magukért mutasd meg magadat az ige által. Jézus Krisztus munkálkodj a Szellemed által, hogy azok a magok amiket elhintünk jó földbe essenek.Uram rombold le a gonosz munkáját, és ne engedd,hogy emberek az ő fogságában vergődjenek.

Amikor úgy érzem minden hiába már,
Elfogy a szó, s csend költözik hajlékomba.
Dal halkul, kéz fárad, roskad a térd,
Akkor Hozzá futok irgalomért!

Amikor nem tudok hinni a holnapnak,
Akkor szenvedés tüzében égnék porrá.
Nem segíthetne részegség se bor,
Csak Hű és Drága Megváltóm, az Úr.

Amikor kín gyötör és nagy a fájdalom,
Csordulnak könnyeim, s letűnik a mosoly.
Homályban járok, mert kétség mardos,
De jő Jézus, Ő a legjobb orvos.

Az egyetlen barátom, kiben bízhatok,
Uramnak mindent elmondhatok, megvallhatok.
Ha fáj, vagy gyűlölnek, s bántanak,
Enyhülést ad, hogy meggyógyulhassak.

Bekötöz sebeket, mit adtam és kaptam,
Segít, hogy szívemet mindig tisztán tarthassam.
Nékem adja öröm friss olaját,
számba adja a dicséret dalát.

Amikor lábam meginog, Ő felemel,
Magaslatokra helyez, s sziklára állít.
Letörli rólam a gyalázatot,
S ajkamra rajzolja a mosolyt.

Amikor hitem kicsiny: megrendül, elapad,
Ő akkor is velem: segít, megbocsát nekem.
Ó Jézusom hálás az én szívem,
Hogy megtartod törékeny életem.
(Baksa Livia)

Atyánk az Úr Jézus nevében kérünk téged, segits az emberiségnek, hogy a te igazságodat ismerjék, kívánják, és a gonosz munkáját így legyőzzék ami a testekben munkál. Legyen minél több szellemi, lelki ember, hogy a testiséget le tudják győzni. Hogy a világban a te békességed uralkodjon.Tiéd a dicsőség Uram ámen.

Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! Ámen

Boldogság tölt el amikor ezt az ígéretet olvasom.Mert a szeretet mindent legyőz, biztonságban vagyunk. Isten szeretete agape szeretet, ami önzetlen és semmit nem vár el. Úgy szeret minket ahogyan vagyunk, semmi, de semmi el nem választ ettől. Köszönet és hála, a mi Atyánknak.
Ámen!

Dicsőítessék az Atya és a Fiú mindörökké. Ámen.

Drága Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, hogy segíts nekünk, nap mint nap ellenállni a gonosz minden munkálkodásában. Kérjük a te drága véred oltalmát. minden munkánkra, életünkre. Köszönjük, hogy a Szentszellem  erejével, élhetünk, nap mint nap. Adj nekünk, imádkozó, buzgó életet: Ámen.

2010. április 1. hétfő, ápr 5 2010 

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg. Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.

“Végy el tőlünk, Ó, Isten, minden büszkeséget és hiúságot, dicsekvést és fennhéjázást; és add meg nekünk azt a bátorságot, amely gyöngédségben nyilvánul meg,azt a bölcsességet,mely egyszerűségben mutatkozik,és azt az erőt,mely szerénységben jut kifejezésre.”
(Charles Kingsley)

“Vezess engem,taníts engem,erősíts meg engem,míg olyanná leszek,amilyennek Te akarsz látni: tiszta és szíves,igazságszerető és nemes,bátor és erőteljes,gyöngéd én nagy lelkű,kötelességtudó és szolgálattevő!”
(Charles Kingsley)

Visszük…Mindenki mást,
mindenki másként,
de – a magáét.
Az átháríthatatlant,
a megközelíthetetlent,
az el-nem-dobhatót.
Súlya alatt roskad a váll,
süpped a föld,
mélyül az ösvény.
Nem szállhatunk, ahogy a léggömb,
nem sodorhat tova a szél,
földhöz kötöz, sorshoz kötöz,
terhével óv,
terhével áld meg. (Füle Lajos:Kereszt)

Vizsgálj meg, tisztíts meg, Istenem! Szeretlek Téged és odaadom neked az életem. Ámen

JÉZUS HITE hétfő, ápr 5 2010 

“…hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.” Róma 3,2, 6b

Jézus onnan jött, amit mi csak a hitünkkel tudunk felfogni. Számára teljes valóság volt a kárhozat, üdvösség, örök élet, Isten angyalainak világa. Nagy hitre volt szüksége, amikor látta itt a földön a különféle beteg embereket, és Isten nevében kimondhatta feléjük a gyógyító szót. Tudott segíteni a vakokon, sántákon, bélpoklosokon. Hite által halottak nyerhettek életet. Jézus szavára a naini ifjú felült és élt. Amikor Lázár sírjához lépett, minden tiltakozás ellenére volt hite az oszló hullát élettel megtölteni. Vajon Jézus hitéből való vagy már? Benned ugyanaz a hit van, mint Benne volt? Jézus a Szentlélek által belőled is tud egészen új embert teremteni. Jézus hite elég arra, hogy szabad légy, és másként folytasd az életed, mint eddig tetted. Olyan sokszor, amikor életem legnehezebb helyzetét jártam végig, és azt mondtam, hogy nem tudok megállni, arra gondol-tam, ha az Úrnak volt hite, hogy beleengedjen ebbe a helyzetbe, ha Ő megbízik bennem, én is bízzam Őbenne. Nézz a körülményekre, ahol élsz, ahová Isten állított. Hidd el, meg tud tartani, győzelmes életet tud adni. Van-e hited azokra az emberekre nézve, akik között élsz? Hidd el, elég Jézus hite, szeretete arra, hogy a legnehezebb embereket is újjáteremtse. Bár úgy tudnál nézni minden emberre, mint Istennek egy drága gyöngyére. Akkor másképp néznéd a házastársad, gyermeked, szomszédod, vagy lelkész a gyülekezetét. Egy családban vagyunk öten – öt drágagyöngy! Ne azt keresd a másikban, ami rossz, a drágagyöngyöt lásd meg benne. Messzire gurulva, bepiszkolódva. Akarj Jézus hitéből való lenni, hogy másokat az Ő közelségébe segíthess!

NEM FORDULT HÁTRA hétfő, ápr 5 2010 

“Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.” Ézsaiás 50,5

Jézusnak sok oka lett volna hátrafordulni, amikor az Úr elküldte Őt erre a földre. Mindjárt a születésénél. Lejött az irtózatos körülmények közé, otthagyva Isten szeretetét, amit a menny jelentett számára. Végig, egész életén át annyi fájdalom és csalódás érte, ami bennünk azt ébresztette volna fel, hogy megfordulunk. Mennyi szolgálatnak fordítottál már hátat, mert nem ment, és kijelentetted: nem csinálom tovább! Jézus útja, Aki irántunk való szeretetből jött, tele volt csapdákkal. A farizeusok, az írástudók állították neki. Az a nő, akinek hét férje volt, kié lesz a feltámadás után? Szabad-e a császárnak adót fizetni? Meg kell-e kövezni a házasságtörő nőt? Amikor a néma ördögöt kiűzi, azt mondják: Belzebub van benne! Amikor a gutaütöttnek azt mondja: Bízzál, fiam! – istenkáromlónak nevezik. Bennünk megfordult volna, hogy érdemes-e ilyen emberekért élni. De Jézus csodálatos biztonsággal lépi át ezeket a csapdákat. Az Úr Jézuson a legmélyebb sebeket az övéi ejtették. Az ellenségeire nem fakadt ki. De amikor lemegy a megdicsőülés hegyéről, és látja, hogy tanítványai nem tudnak a holdkóros fiún segíteni, azt mondja: Hitetlen nemzetség, meddig tűrlek még titeket? Át kellett élnie, milyen lélek van tanítványaiban, akik azt akarták, hogy tűz szálljon alá arra a falura, amelyik nem fogadta be Jézust. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az emberek lelkét, hanem hogy megtartsam. Nem azoktól az emberektől szenved Jézus, akik azt mondják, hogy nem Isten Fia. Azoktól a sebektől szenved, amiket az övéi ütöttek rajta. Nem fordul hátra veled és velem kapcsolatban sem. Júdástól sem, aki mellette lopott, mellette lett áruló. Jézus ennek ellenére szerette övéit, és mindvégig szerette őket.

A SZABADÍTÓ JÉZUS hétfő, ápr 5 2010 

“Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8,34, 36

“Bizony, bizony” – ez Jézus esküformája. A legnagyobb dolgok előtt mondja, amikor hangsúlyossá akar tenni számunkra valamit. A bűnnek nem csak szolgái, hanem rabjai is tudunk lenni. Sajnos nem vesszük komolyan Isten szavát, és könnyelműen tesszük a bűnt. A bűn erősebb nálunk, és rabságba hajt. Gondolj az indulataid rabságára, jogaid keresésének rabságára, nyelved rabságára. Nem állod meg, hogy ne mondd a magad igazát. Rabság az érzékenység. Folyton megsértődöm. Foglya vagyok a pénznek, újra és újra belekerülök a rabságába. Rabszolgája vagy a gondolataidnak, amiknek hiába akarsz, nem tudsz határt szabni. Az Igében van egy másik mondat. Rettenetes volna, ha Jézus nem mondta volna ki: “Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” Nem kell szolgaságban maradnod. Szabadításra van szükséged, és Isten küldte a Szabadít ót. Aki tudja már a szíve mélyén, hogy nincs más kiút, az fusson Jézushoz, mert Rá van szüksége. Mit jelent Hozzá futni? Péter a hajón volt, amikor Jézus a tengeren járt, és átúszta azt a kétszáz singet, ami közte és Jézus között volt. A gadarénus Jézus lábai elé dobta magát. Mi a távolság közted és Jézus között? Talán csak annyi, hogy őszintén elmondd: Uram, reménytelen vagyok. A büszkeséged, a hiúságod, hogy azért vagyok én valaki, dobd Jézus lábai elé. Annyit jelent, átadok mindent, és Reád bízom magamat. Csak Jézus a Szabadító! Ő az Isten szerelmes Fia, akiben az Atya gyönyörködik! Ő a győztes Bárány, a kereszt győztese, Aki életét adta érted, értem.

AZ ENGEDELMES JÉZUS hétfő, ápr 5 2010 

“És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Filippi 2,8

Isten azért küldte Jézust, hogy meglássuk Őt, a példaképet. Nem volt könnyű küldetés itt élni, bennünket és bűneink büntetését elszenvedni. Az engedelmes Jézusnak az volt az eledele és öröme, ha az Atya akaratát cselekedhette. Élete folyamán egyre inkább tanulnia kellett az engedelmességet, hogy majd a keresztet is vállalni tudja. Jézus egyetlen nemje a Gecsemáné “nem”-je volt, amikor helyetted és helyettem ki kellett innia a keserű poharat. Egyetlen “miért” hangzott el a kereszten: “Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet?” Ez is a bűnnel kapcsolatban hangzott el. Neki nem volt természetes a bűn, nem volt megszokott, hogy az Atya nélkül éljen. Bár megtanulnád ezt a két szót, a “nem”-et és “miért”-et. Bár tudnád mondani, amikor jön a kísértés, hogy “nem”! Ha megszakad a kapcsolatod Istennel, kérdezhetnéd, hogy “miért” vagyok most ilyen egyedül, Uram?! Tanuld meg Jézustól az engedelmességet! Nézd az Ő engedelmes életét! Van egy nagy kérdés. Jézust az engedelmessége a keresztre vitte. Ez a végállomás? Akkor téged is odavisz? Oda! Biztos, hogy oda. Az óembered végállomása a kereszt. De a feltámadott élet kezdete is! Akarsz-e engedelmesen Vele a halálba menni? Bár elkezdődhetne benned az igazi élet: “Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2,20). Istennek ez az akarata az engedelmes élettel. Akarod-e alárendelni magadat mindenben Neki? Akarod-e Jézustól megtanulni az engedelmességet?!

AZ IMÁDKOZÓ JÉZUS hétfő, ápr 5 2010 

“Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott.” Márk 1,35

Jézusnak állandó kapcsolata volt az Atyával. Mégis kiment kora reggel imádkozni. Annyi minden próbálta Őt elszakítani az Atyától. A Sátán akarta a megkísértés történetében elérni, hogy önállósítsa magát, és ne csak akkor cselekedjen, amikor az Atyát látja cselekedni. Változtasd a köveket kenyérré, éhes vagy, elégítsd ki magad. A világ minden országát neked adom. Vesd alá magadat! Tegyél csodát! Az emberek részéről is folyton ott van a kísértés. Az anyja mondja: Fiam, nincs borunk. Csinálj már valamit! Milyen egyszerű lenne cselekedni. Soha olyan élesen nem szólt Jézus az anyjához, mint akkor. Szemrehányás érte Márta részéről: Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, miért nem jöttél?! Péter kéri, építsünk három hajlékot. A kenyércsoda előtt mondják: küldd el az embereket, szerezzenek maguknak élelmet. Jézus olyan emberek között élt, akik állandóan befolyásolni akarták. Ismered a lázadó testet? “Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár!” Érted már, miért kellett Jézusnak csendbe menni, imádkozni? A 12 tanítvány elhívása előtt egy éjszakát imádkozott át. Biztos vagyok benne, név szerint megkapta őket. Imádkozott az övéiért, sőt egyes emberekért: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem őrizd meg őket. Imádkoztam érted, Péter, hogy el ne fogyatkozzék a hited. – Rászorulsz már Jézus imádságára? A mennyben látjuk majd, hogy milyen helyzetekben csak Jézus imádsága tartott meg. Adj hálát az imádkozó Jézusért, Aki a legjobban tudja, hogy a Sátánnak, a bűnnek milyen hatalma van ezen a földön. Isten az ítéletet Jézusra bízta, mert Ő ismer és szeret téged. Bízd hát magad hittel az érted is imádkozó Jézusra!

Következő oldal »