2010. december 16. csütörtök, dec 16 2010 

Uram! Add, hogy szívemből soha ne fogyjon ki a hála – végtelen jóságodért! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél az első az életemben, s ne tartsak semmit és senkit fontosabbnak Tenálad! Add, hogy Benned gazdagodjak, s általad teljesedhessen ki emberségem, önmagam épülésére, s felebarátaim hasznára! Ámen

Uram! Add, hogy Téged szeresselek és féljek, hogy életem ne kerülhessen zsákutcába! Ámen

Uram! Add, hogy Téged szolgálva szabad maradhassak a szeretetben, s ne kelljen az önzés, a bűn szolgájaként élnem! Ámen.

Uram! Add, hogy teremtettséged rendjében naponta megtaláljam ajándékaidat, s azokért hálát adva Neked éljek, s megelégedettségben szolgálhassam embertársaimat! Ámen

Uram! Add, hogy tetszésedre élve boldoguljunk! Ámen

Hírdetés

2010. december 15. csütörtök, dec 16 2010 

URam! Add, hogy örömmel és békességgel a szívemben járhassak a nekem rendelt utamon, bizodalmas hitben, szolgáló szeretetben! Ámen

Uram! Add, hogy örömmel teljenek napjaim, s boldogan tegyek bizonyságot szeretetedről! Ámen

Uram! Add, hogy örömmel végezzem feladataimat, add hogy áldás legyen munkámon, s necsak én lássam annak hasznát, de mások életébe is áldást hozzon! Ámen

URam! Add, hogy Rád figyelhessek a mában, s kegyelmed által jövőm lehessen! Ámen

Uram! Add, hogy Rád figyelhessek, s életemben kegyelmed révén az igazság összefonódhasson a szeretettel! Ámen

URam! Add, hogy szereteted naponkénti jelzéseit észrevegyem, s örömmel tegyek jót másoknak! Ámen

Uram, add, hogy szeretetedből éljek. Ámen.

Uram! Add, hogy szeretetedet továbbadva élhessek teljességben – Általad! Ámen

2010. december 14. csütörtök, dec 16 2010 

Uram! Add, hogy ne tékozoljam el mindazt, amivel megajándékoztál, s add, hogy ne akarjak különb lenni, mint a “többi”, de add, hogy legyek annyi, amennyi lehetek! Ámen

Uram! Add, hogy ne temessenek maguk alá gondjaim! Add, hogy mindig maradjon annyi rés feladataim között, hogy azon átkandikáljon Szereteted Napsugara! Köszönöm Uram! Ámen

Uram! Add, hogy ne tévedjek el utamon, s ne vesszek bele önigazságaim sötét erdejébe! Add, hogy Te legyél életem világossága, s láthassam akaratodat. Add, hogy ne csak itt a Földön ismerhesselek hit által, de megláthassalak egykoron, s úgy ismerhesselek Téged, ahogyan Te ismersz engem! Ámen

Uram! Add, hogy ne törjem a fejemet, ki legyen a példaképem, hanem adj erőt, hogy követni tudjalak mindaddig, amíg csak dobog a szívem! Ámen

URam! Add, hogy ne váljak érzéseim bábjává, s engedd, hogy a Veled való közösségben életem tudatossága erősödjék! Add, hogy munkálni tudjam a Tőled kapott szeretet által az egységet, hogy kirajzolódjék életünkben mindaz a szép és jó, amire teremtettél minket! Ámen

Uram! Add, hogy necsak szóval, de hiteles cselekedettel, s hűséges élettel tudjak bizonyságot tenni Rólad életem mindenkor, s mindenhol! Ámen

Uram! Add, hogy néha-néha túlláthassak egy kicsit a nekem rendelt horizontjaimon és megérezve kegyelmed szeretetét magam is szereteted eszközévé válhassak! Ámen

Uram! Add, hogy önzésemmel ne legyek kerékkötője a közösségi jónak, s tégy engem szereteted munkálójává abban a közösségben, ahová rendeltél! Ámen

2010. december 13. csütörtök, dec 16 2010 

Uram! Add, hogy ne a sikert hajszoljam, hanem áldásodat keressem! Ámen

Uram! Add, hogy ne éljek vissza a Tőled kapott szabadságommal, s azt tehessem mindig, ami másokat és engem is épít! Ámen

Uram! Add, hogy ne engedjem gyermekeimet a kárhozat felé rohanni, és legyek felelősen gondolkodó szülő, aki értük mindent megteszek, amire Te kérsz engem! Adj erőt ehhez! Ámen

URam! Add, hogy ne ítélkezzem elhamarkodottan, s gyakorolni tudjam a mentő szeretet kegyelmi ajándékát! Ámen

Uram! Add, hogy ne játszam el a lehetőségeket! Add, hogy felismerjem akaratodat a mában, s ne keseregjek a holnapban múltbéli döntéseim miatt. Adj nekem kitartást és szeretetet, hogy felépülhessen életem háza úgy, ahogyan azt magam is megálmodtam! Ámen

Uram! Add, hogy ne kelljen emberekre szorulnom, s a Te segítségeddel megoldást nyerjenek dolgaim! Ámen.

Uram! Add, hogy ne keverjem össze a életem pislákoló mécsesét a Te Fényeddel, s add, hogy eredménnyel bevégezhessem zarándokutamat, s kegyelmed révén kiteljesedhessek Tebenned! Ámen

URam! Add, hogy ne méltatlankodjak, s tudjak hűséges lenni a kevésen is és tetszésedre használjam fel azokat a javakat, melyekkel megajándékoztál! Ámen

ERőS ALAP csütörtök, dec 16 2010 

“Halld meg Jósua, te főpap: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat: Csemetét!” Zakariás 3,8

Aki az Úr előtt áll, azzal csodálatos dolgok történnek. Levetkőztetik, és tiszta ruhába öltöztetik. Enélkül senki nem lehet boldog. Amíg a bűn emészt, boldogtalan vagy. Isten előhozza Csemetét – a gyermek Jézust. Nem felnőttet, a testté lett gyermeket. Előhozta a betlehemi istállóba, jászolba. “Egy követ tettem le… erős alappal” (Ézs 28,16). A kő ez a gyermek – Jézus. őreá épül Isten országa. Rá építetted-e már az életedet? “Egy kövön hét szem.” Ez az Isten-ember úgy lát, ahogy senki. Minden irányban mindent teljesen lát ezen a földön. Mindent ért. Benne van a teljesség! A teljes tudás, a teljes hatalom, a teljes szeretet ebben a Csemetében, ezen az egy kövön. “Én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura.” Jézus életét Isten keze vésővel faragta, véste. Isten nagyon mélyre tette ezt a követ – a jászolba. Az alapkövet mélyre kell tenni. Soha ne lázadjunk azon, ami velünk történik. Isten a 12 éves Jézust engedelmesnek faragta. Az, Aki maga az értelem volt, alárendelte magát szüleinek. Isten vésője mélyre vés a szülők szívében is. Meg kell érteniük, hogy ez a gyermek nem a miénk. Ezt a követ Isten faragja. Másnak faragja, mint amilyen a többi ember. Jézusnak egyetlen mozdulata nem volt önmagáért. Jézus arca beteget, bűnöst, nyomorultat szerető arc. Működik a véső! Az áruló tanítványnak Jézus azt mondja: Barátom. Szívéig ér a véső! Péter – akire az anyaszentegyházat akarta építeni – megtagadja. Isten addig faragja, amíg el nem hangzik: “Elvégeztetett!” “Eltörlöm a föld álnokságait egy napon.” Nagypénteken!

HA – HA csütörtök, dec 16 2010 

“Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak.” Zakariás 3,7

Ma két rövid szót olvasunk: “Ha… ha.” Még mindig “ha!” Lehet, hogy már fehér ruhát kaptál, csak nem mentél tovább. Azt mondja az Ige: “Ha az én parancsolataimban jársz.” Továbbjutottál már a “ha” szón? Az Ige azt mondja: “Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” (Jn 3,3b). Nikodémus, engedelmes ember vagy, csak valami hiányzik. Lehet, senki nem lát rajtad hibát, de a lényeg hiányzik. Ez a komoly, vallásos ember megkérdezi, hogyan lehetséges ez? Ha utaimban jársz, ha parancsolataimat megtartod! Juss el oda, hogy nem folytathatod tovább a magad útját. Drága áron megvettél, ez az élet nem az enyém. A jövőben azt csinálom, amit mondasz. A “ha” Jézus részéről nem kényszer. Választhatsz! A te utad vagy az ő útja folytatódik? Komoly kérdés, hogyan akarod folytatni az életedet. Akarsz-e azzá lenni, amivé tenni akar? Ha igen, azt mondja az Ige: “Te is ítélője leszel az én házamnak.” A lényed fogja ítélni a körülötted élőket. “Sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- és bejárást engedek néked az itt állók között.” Ott fogsz-e állni az ajtóban? Jósua bekerült az ő házába. Lehet, hogy élni fogsz a földön, de nem leszel mennyei állampolgár. Isten országába csak bele lehet születni. Hiába vannak jócselekedeteid. Ott csak mennyei állampolgárok közlekedhetnek. Isten szolgálatra csak mennyei állampolgárokat küld. Azok bejárnak és kijárnak. A hívő élet nagy boldogsága, hogy az Övéi mindig bemehetnek Hozzá, jelenlétébe, a szentek szentjébe, és amit kapnak, vihetik az éhező embereknek.

ADVENTI ÖLTÖZTETÉS csütörtök, dec 16 2010 

“Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt. Az Úrnak angyala pedig ott áll.” Zakariás 3,5

A vetkőztetés csak egy “és”. A többi következmény. “És ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!” Az öltöztetés a fejünkkel kezdődik. Tiszta süveg, tiszta gondolkozásmód anélkül, hogy akarnád. A megtérés a gondolkozásmód középpontjában van. Rajtad van-e már a tiszta süveg? Másképp gondolkozol már dolgokról? Ézs 61,11 beszél a ruhákról: “Mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül.” Hazugság palástja helyett az igazság palástja van rajtad. Fölötte van az üdvbizonyosság. Ugyanaz az illető Jézus váltsághaláláért Isten előtt teljesen igaz. Boldog a menny egyetlen bűnös ember megtérésén. Szeretnéd-e átélni, hogy örül rajtad a menny? Ha komolyan világosságra hozol minden rejtett bűnt az életedből, már rajtad van a fehér ruha. Tiszta süveg, tiszta ruhák, az igazság palástja. Az Úr angyalának jelenlétében örülnek. A tékozló fiúnak a hazamenetel volt a nehéz. Amint hazaért, az atya átölelte, parancsot adott a szolgáknak: hozzátok a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira. És elkezdődött az öröm. Ha igazán megtisztíthatott az Úr, akkor járhatsz Vele, és lehetsz a szolgája ezen a földön. Jósua boldog ember. Te is az vagy? Örömöket szerezhet magának az ember, de boldog nem lesz. A boldogság és a tisztaság komolyan összefügg. Jézus nem csak király, hanem főpap is, aki a kereszten áldozott. Akarsz-e Isten embere lenni, akinek parancsolhat az Úr, és akin keresztül cselekedhet?

ADVENTI VETKőZÉS csütörtök, dec 16 2010 

“Vegyétek le róla a szennyes ruhákat!” Zakariás 3,4

Rólunk mondja az Úr, vegyétek le róla. Nekünk kell akarni, de aki leveszi, az mindig az Úr. Rajtunk nem csak egy szennyes ruha van. Az Ef 4,18-tól sorolja az Ige a szennyes ruhákat. Az első ruha az értelmünkről beszél. Le kell vetni a tudatlanságot. A mai világban elveszett az erkölcsi érzék. Nagy nyugalommal adja magát az ember erre a szennyre. Nem neki nyereség ez, hanem a Sátánnak. Ami mindent eltakar, egy nagy köpeny – a hazugság. A Biblia szerint a Sátán a hazugság atyja. “Ám haragudjatok” – ez nem felszólítás. Ha előfordul, “a nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az Ördögnek ne adjatok helyet.” Az Ördögnek akkor adok helyet, ha a másik emberről rosszat mondok a háta mögött. Ha azt akarod, hogy igazi karácsonyod legyen, kezdj el vetkőzni. Az Úr segítséget ad. Szolgáinak mondja: “Vegyétek le róla!” Állj az Úr angyala előtt, és kérj segítséget, ha igazán akarsz vetkőzni. Egyetlen parancsot szeretnék mondani: Szeress! Amit csinálsz, nem szeretetből van. A szeretet ellentéte az önzés. A bűn gyökere az önimádatod. Engedd, hogy Isten fejszéje a gyökérre vágjon! “Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged.” Levette – és hova tette? Jézus magára vette. Te vetkőzöl – Jézus a Gecsemánéban öltözik. Atyám! Ha lehetséges – ne! Te le akarod vetni az átkot – ő fölveszi. “Átkozott minden, aki fán függ” (Gal 3,13,b). Bűneidért függ a tiszta, a Szent. “Én Istenem! Én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Márk 15,34b). Egyvalaki tud rá válaszolni: te meg én. – Énértem, énmiattam. Engedd, hogy az Úr – Fia érdeméért – felöltöztessen tiszta, ünnepi ruhába.

HARCOLJ ISTEN ELŐTT csütörtök, dec 16 2010 

“Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét… imádkozzatok minden időben…” (Ef 6,13.18).

Nemcsak azok ellen a dolgok ellen kell küzdened, amelyek megakadályozzák, hogy Istenhez juss; tusakodnod kell a lelkekért is imádságodban. De soha ne mondd, hogy Istennel harcolsz, ez nem igaz az Írás szerint. Ha harcolsz Istennel, egész életedre nyomorék leszel. Amikor Isten közelít hozzád a neked nem kívánatos úton és te megragadod Őt, mint ahogy Jákób harcolt vele, akkor arra kényszeríted, hogy kificamítsa a csípőcsontodat. Ne sántikálj az Isten útjain, hanem előtte küzdj meg a dolgokkal és felettébb diadalmassá leszel általa. Csak ez az Isten előtti harc számít az Ő királyságában. Ha arra kérsz, hogy imádkozzam érted, de én nem vagyok felkészülve Krisztusban, imádságom mit sem használ, de ha beteljesedem Krisztussal, imádságaim győzelemre jutnak. Csak akkor eredményes az imádság, amikor teljességben történik: “Vegyétek fel az Isten egész fegyverzetét.”

Mindig tégy különbséget Isten rendelkezése és megengedő akarata között, azaz gondviselő akarata között. Parancsai változhatatlanok, megengedő akaratáért pedig harcolnunk kell Őelőtte. Megengedő akaratával szembeni ellenállásunk engedelmességre jut a parancsaival szemben. “Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja”, azoknak, akik hűségesek maradnak megbízásához, a Jézus Krisztusban kapott elhívásukhoz. Istennek az a célja az Ő megengedő akaratával, hogy gyermekeit a világ előtt bemutassa. Nem szabad pipogyán viselkednünk és lemondással szólni: “Ez Isten akarata.” Ez nem azt jelenti, hogy Istennel harcban álljunk, hanem Őelőtte a dolgokkal harcoljunk. Vigyázz, nehogy tunyán ott kuporogj Isten előtt, ahelyett, hogy dicsőséges harcra kelnél, hogy megragadhasd az Ő erejét.

KIPRÓBÁLVA ISTEN ELŐTT csütörtök, dec 16 2010 

“Igyekezzél, hogy mint kipróbált ember állj Isten szolgálatára, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét” (2Tim 2,15).

Ha valamiben nem tudod magad kifejezni, küzdj, amíg sikerül. Ha nem teszed, valakit egész életére megszegényítesz vele. Azon fáradozzál, hogy Istennek valamelyik igazságát fogalmazd meg magadnak, és Isten ezt másnál is felhasználja majd. Menj át Isten szőlőprésén, amely kisajtolja a szőlőszemeket. Minden igyekezettel próbáld kifejezni magad, akkor majd egyszer eljön az idő, és az a kifejezés megerősítő borrá lesz valaki másnak, de ha lomhán ezt mondod: “Mit törjem magam azon, hogy kifejezzem magam, kölcsönveszem valahonnan, hogy mit mondjak”, akkor ez nemcsak hogy neked nem válik hasznodra, de mások sem nyernek belőle. Próbáld ismételten tisztázni magadban, amit feltétlenül Isten igazságának gondolsz, és Istennek lehetőséget adtál arra, hogy valaki másnak is átadhassa ezt általad.

Váljék szokásoddá, hogy értelmed átgondolja azt, amit elfogadhat. Nem a mienk az az állítás, amit nem szenvedés árán teszünk a magunkévá. Nem az az író jelenti a legtöbb áldást, aki olyat mond, amit eddig nem tudtál, hanem az, aki szavakba formálja azt az igazságot, ami bensődben ott vajúdott kifejeződésre várva.

Következő oldal »